Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trenčín - Výmazy
R288237

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Pamiatkostav Trenčín s.r.o. v likvidácií

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 1720/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 44/403, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 

IČO: 31 446 990

DEŇ ZÁPISU: 26.11.1993

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
Oddiel: Sro
Vložka: 1720 / R
Deň zápisu: 26.11.1993,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 16.11.2022

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 08.02.2022

Vstup do likvidácie - popis: zápisom likvidátora do obchodného registra

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 08.02.2022

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1