Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R288202

OBCHODNÉ MENO: MB ALES s. r. o. v konkurze

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 19141/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): časť Malé Bielice č. 186, Názov obce: Partizánske, PSČ: 958 04 

IČO: 36 304 701

DEŇ ZÁPISU: 07.08.1998

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - sprostredkovanie obchodu

2. nákup tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

3. nákup tovaru za účelom jeho predaja konečným spotrebiteľom (maloobchod) v rozsahu voľných živností

4. sprostredkovanie obchodu

5. cestná verejná nákladná doprava

6. zasielateľstvo

7. verejný colný sklad

8. skladovanie

9. colný deklarant

10. podnikateľské poradenstvo v colnom konaní

11. údržba a oprava motorových vozidiel

12. nájom motorových vozidiel

13. nájom nebytových priestorov

14. reklamné činnosti

15. komisionálny predaj

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Marián Biroš, Bydlisko: Názov obce: Oľšavka 61, PSČ: 090 22 , Dátum narodenia: 21.05.1976, Deň vzniku funkcie: 09.06.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Marián Biroš, Bydlisko: Názov obce: Oľšavka 61, PSČ: 090 22 , Dátum narodenia: 21.05.1976

Výška vkladu: 52 214,034389 EUR, Rozsah splatenia: 52 214,034389 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  52 214,034389 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  52 214,034389 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VYHLÁSENIE KONKURZU

Vyhlásenie konkurzu - dátum: 15.10.2022

Vyhlásenie konkurzu - popis: Okresný súd Trenčín uznesením č. k. 38K/19/2022-85 zo dňa 07.10.2022 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka MB ALES s.r.o. a ustanovil správcu.

Správca konkurznej podstaty

Obchodné meno/názov: JURAJ MACÍK správcovská, k.s., Značka: S2071, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Piaristická 276/46, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Deň vzniku funkcie: 15.10.2022

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 135/98, NZ 129/98 zo dňa 05.08.1998 podľa § 105 a nasl. zákona č.513/ 1991 Zb. Spoločnosť bola založená na základe rozhodnutia o rozdelení a premene spoločnosti CEBO AGRO GROUP, s.r.o. so sídlom Partizánske, Nitrianska cesta 503/60, IČO : 34 131 507 a je jednou zo štyroch právnych nástupcov v rozsahu podľa mimoriadnej účtovnej uzávierky, schválenej ku dňu 31.05.1998 a delimitačného protokolu.

2. Valné zhromaždenie dňa 9.2.2001 schválilo zvýšenie základného imania a zmenu zakladateľskej listiny formou dodatku č. 1, menovalo ďaľšieho konateľa.

3. Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 38K/19/2022-85 zo dňa 07.10.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť MB ALES s.r.o. so sídlom Malé Bielice č. 186, 958 04 Partizánske, IČO 36 304 701 a ustanovený správca. Právne účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňom 15.10.2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1