Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Žilina - Výmazy
R288476

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: ENERGO KAZIMÍR, s.r.o. v likvidácii

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 57445/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratislavská cesta 3691, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 

IČO: 46 824 472

DEŇ ZÁPISU: 28.09.2012

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sro
Vložka: 57445 / L
Deň zápisu: 28.09.2012,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 16.11.2022

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 07.07.2021

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 09.06.2021

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Na základe návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra zo dňa 11.11.2022, na základe zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 09.06.2021 o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie, na základe predloženej konečnej správy o priebehu likvidácie a tiež na základe predloženej účtovnej závierky sa obchodná spoločnosť s obchodným menom ENERGO KAZIMÍR, s.r.o. v likvidácii so sídlom Bratislavská cesta 3691 Žilina 010 01, IČO: 46 824 472 z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 16.11.2022 V Y M A Z Á V A.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1