Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R288413

OBCHODNÉ MENO: DM-Ing. s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 68553/L

SÍDLO:  Názov obce: Hybe 171, PSČ: 032 31 

IČO: 51 103 923

DEŇ ZÁPISU: 15.09.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: stavebná časť

2. Výkon činnosti autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb, s oprávnením vykonávať odborné činnosti vo výstavbe podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov

3. Výkon činnosti autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, s oprávnením vykonávať odborné činnosti vo výstavbe podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Jakub Mrlian, Bydlisko: Názov obce: Hybe 171, PSČ: 032 31 , Dátum narodenia: 22.07.1983, Deň vzniku funkcie: 15.09.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing.arch. Ondrej Mrlian, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hybe 171, Názov obce: Hybe, PSČ: 032 31 , Dátum narodenia: 08.07.1944

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1