Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Košice I - Výmazy
R288772

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: BADOCO s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 21337/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rumunská 11, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 

IČO: 43 977 669

DEŇ ZÁPISU: 28.02.2008

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I
Oddiel: Sro
Vložka: 21337 / V
Deň zápisu: 28.02.2008,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 16.11.2022

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VYHLÁSENIE KONKURZU

Vyhlásenie konkurzu - dátum: 20.10.2017

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 28.05.2022

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím konkurzného súdu o zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty podľa § 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť sa vymazáva na základe uznesenia Okresného súdu Košice I č.k. 26K/18/2017 zo dňa 05.05.2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1