Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Košice I - Výmazy
R288771

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: ABOV in, spol. s r.o. Košice

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 9471/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Textilná 4, Názov obce: Košice, PSČ: 040 12 

IČO: 36 174 858

DEŇ ZÁPISU: 27.06.1997

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I
Oddiel: Sro
Vložka: 9471 / V
Deň zápisu: 27.06.1997,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 16.11.2022

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VYHLÁSENIE KONKURZU

Vyhlásenie konkurzu - dátum: 07.05.2004

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 13.08.2022

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím súdu o zrušení konkurzného konania po splnení konečného rozvrhu výťažku podľa § 68 ods. 4 písm. c) Obchodného zákonníka.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť sa vymazáva na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach sp.zn.: 3K/7/2004 zo dňa 29.6.2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1