Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R288723

OBCHODNÉ MENO: GEOKONTAKT, s.r.o. Košice

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 6781/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žilinská 11, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 

IČO: 31 714 544

DEŇ ZÁPISU: 03.10.1995

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vypracovanie expertíz a poradenská činnosť v oblasti stavebníctva a geológie

2. inžinierska činnosť vo výstavbe

3. vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych, priemyselných a dopravných stavieb

4. sprostredkovateľská činnosť

5. veľkoobchod a maloobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami a živými zvieratami, potravinami, nápojmi, tabakom a tabakovými výrobkami, tovarom pre domácnosť, pevnými, tekutými a plynnými palivami a príbuznými výrobkami, kovmi a kovovými rudami, železiarskym tovarom, inštalatérskym a vykurovacím zariadením, drevom a stavebným materiálom, strojárenskými výrobkami, papierenským tovarom, textilným tovarom, knihami, novinami, časopismi, písacími a kancelárskymi potrebami, obuvou, kožou a koženými výrobkami, drogériovými a kozmetickými výrobkami

6. predaj motorových vozidiel, súčiastok a príslušenstva

7. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov, zmrzliny (s použitím priemyselne vyrábaných koncentrátov a mrazených krémov na výrobu), tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh a bezmäsitých jedál, ak k dispozícii nie je viac ako 8 miest

8. reklamná a propagačná činnosť

9. projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh inžiniersko-geologického prieskumu a prieskumu geologických činiteľov životného prostredia

10. monitorovanie geologických faktorov životného prostredia

11. sanácia geologického prostredia

12. sanácia environmentálnej záťaže

13. inžinierskogeologický prieskum

14. geologický prieskum životného prostredia

15. odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a pri sanácii enviromentálnej záťaže

16. vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku

17. ložiskový geologický prieskum

18. hydrogeologický prieskum

19. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

20. Výkon činnosti stavbyvedúceho

21. Výkon činnosti stavebného dozoru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Dávid Bačo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tŕňová 3937/1, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 29.10.1981, Deň vzniku funkcie: 01.06.2019

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Bačo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rooseveltova 810/24, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 29.02.1952, Deň vzniku funkcie: 01.06.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s označením konateľ.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Bačo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rooseveltova 810/24, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 29.02.1952

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Dávid Bačo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tŕňová 3937/1, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 29.10.1981

Výška vkladu: 3 319,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 319,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.9.1995 č. N 83/95, Nz 84/ 95, spísanej JUDr. Vierou Ogurčákovou, notárkou v Košiciach, podľa zák.č. 513/91 Zb.

2. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 156/98, Nz 152/98 zo dňa 6.7.1998 napísaná v Košiciach podľa zák. č. 11/98 Z.z.

3. Zmena zakl. listiny zo dňa 24. 8. 1999.

4. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 12.12.2002.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1