Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R288721

OBCHODNÉ MENO: GELNICKÉ LESY, s.r.o., Gelnica

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 4127/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slovenská 15, Názov obce: Gelnica, PSČ: 056 01 

IČO: 31 684 378

DEŇ ZÁPISU: 24.01.1994

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. zabezpečenie všetkých úloh, ktoré vyplývajú z programu záchrany a zachovania genofondu lesných drevín

2. zakladanie, pestovanie, výchova, obnova a ochrana lesov v záujme ich zachovania a zveľadenia pri rešpektovaní ich diferencovaného obhospodarovania s cieľom zabezpečenia produkčných a ostatných funkcií lesov

3. zabezpečenie dôslednej hygieny lesných porastov, ochranných opatrení pri mimoriadnych udalostiach a účinnej ochrannej služby v lese

4. výkon ťažby dreva v lesných porastoch vrátane približovania, manipulácie a dopravy dreva

5. predaj surového dreva, sortimentov a iných lesných výrobkov

6. výstavba a údržba ciest, chodníkov, rekreačných, športových, turistických a iných stavieb potrebných pre obhospodarovanie Mestských lesov

7. zabezpečenie lesotechnických meliorácií a iných opatrení na vylepšenie funkcií lesov a úrodnosti lesnej pôdy, biologické, stavebné a iné opatrenia, vrátane hradenia bystrín na drobných vodných tokoch

8. zabezpečovanie odbornej správy lesov

9. zabezpečovanie osobitných úloh pri tvorbe a ochrane životného prostredia

10. zabezpečovanie poľnohospodárskej výroby na poľnohospodárskych pozemkoch

11. výkon poľovného práva a dozor nad touto činnosťou v revíroch, kde bol postupený výkon práva poľovníctva iným organizáciám

12. technicko-poradenská a revízna činnosť k hlavnému predmetu podnikania ( činnosti)

13. porez dreva

14. výroba a predaj reziva a jednoduchých výrobkov z dreva

15. výkup dreva

16. osobná cestná doprava vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby

17. Prenájom hnuteľných vecí

18. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Richard Varga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Banícka 539/61, Názov obce: Gelnica, PSČ: 056 01 , Dátum narodenia: 29.03.1989, Deň vzniku funkcie: 01.01.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Mesto Gelnica, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Banícke námestie 4, Názov obce: Gelnica, PSČ: 056 01 , IČO 00 329 061

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ladislav Gross, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 14, Názov obce: Gelnica, PSČ: 056 01 , Dátum narodenia: 02.10.1961, Deň vzniku funkcie: 10.01.2011

Meno a priezvisko: Emil Pieger, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Banícka 1111/76, Názov obce: Gelnica, PSČ: 056 01 , Dátum narodenia: 17.02.1961, Deň vzniku funkcie: 28.11.2018

Meno a priezvisko: MUDr. Ivan Mráz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hutná 1250/14, Názov obce: Gelnica, PSČ: 056 01 , Dátum narodenia: 30.01.1965, Deň vzniku funkcie: 28.11.2018

Meno a priezvisko: Ing., PhDr. Lýdia Lešková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Banícke námestie 397/33, Názov obce: Gelnica, PSČ: 056 01 , Dátum narodenia: 01.09.1966, Deň vzniku funkcie: 28.11.2018

Meno a priezvisko: Ing. Radoslav Kuraj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 1367/12, Názov obce: Gelnica, PSČ: 056 01 , Dátum narodenia: 29.07.1977, Deň vzniku funkcie: 28.11.2018

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Lukáč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tehelná 1317/3, Názov obce: Gelnica, PSČ: 056 01 , Dátum narodenia: 31.05.1980, Deň vzniku funkcie: 28.11.2018

Meno a priezvisko: Igor Hutka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 1227/10, Názov obce: Gelnica, PSČ: 056 01 , Dátum narodenia: 17.06.1986, Deň vzniku funkcie: 30.12.2019

Meno a priezvisko: Ing. Štefan Nemčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slovenská 1249/22, Názov obce: Gelnica, PSČ: 056 01 , Dátum narodenia: 31.07.1959, Deň vzniku funkcie: 01.01.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.1.1994 v zmysle zák. č. 513/91 Zb.

2. Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice číslo N 135/97, Nz 135/97 zo dňa 7.7.1997.

3. Zmena zakl. listiny vo forme notárskej zápisnice číslo N 371/98, Nz 364/98 zo dňa 4. 12. 1998. Zakl. listina je upravená podľa zák. č. 11/98 Z.z.

4. Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice č. N 371/98, Nz 364/98 zo dňa 4.12.1998 v súlade so zák.č. 11/98 Z.z. Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice č. N 321/99, Nz 323/99 zo dňa 24.9.1999.

5. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 17.11.1999.

6. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárkej zápisnice N 1041/2003 Nz 79644/2003 zo dňa 11.9.2003.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1