Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Výmazy
R288533

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Mayky, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 18565/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sídlisko Rimava 1, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01 

IČO: 45 625 085

DEŇ ZÁPISU: 07.07.2010

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sro
Vložka: 18565 / S
Deň zápisu: 07.07.2010,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 16.11.2022

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 31.10.2021

Právny dôvod zrušenia: uplynutím lehoty šiestich mesiacov od zverejnenia upovedomenia o zastavení exekúcie v Obchodnom vestníku v zmysle § 61n ods. 6 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť Mayky, s.r.o. so sídlom Rimava 1, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 45 625 085 sa zrušila bez likvidácie uplynutím lehoty šiestich mesiacov od zverejnenia upovedomenia súdneho exekútora JUDr. Ivety Tóthovej o zastavení exekúcie sp. zn. 181EX 241/18 v Obchodnom vestníku č. 82/2021 v zmysle § 61n ods. 6 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1