Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Výmazy
R288535

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: TomAd s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 28625/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čerenčianska 22, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01 

IČO: 48 306 011

DEŇ ZÁPISU: 22.09.2015

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sro
Vložka: 28625 / S
Deň zápisu: 22.09.2015,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 16.11.2022

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 29.11.2021

Právny dôvod zrušenia: § 68 ods. 4 písm. d) Obchodného zákonníka v spojení s § 61n ods. 6 Exekučného poriadku

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Exekučné konanie bolo skončené súdnym exekútorom vydaním Upovedomenia o zastavení exekúcie podľa § 61n ods. 1písm. c) Exekučného poriadku, ktoré bolo zverejnené podľa § 61n ods. 6 Exekučného poriadku v Obchodnom vestníku č. 102/2021 dňa 28.05.2021. Na základe uvedených úkonov v nadväznosti na ustanovenie § 61n ods. 6 Exekučného poriadku, sa obchodná spoločnosť po márnom uplynutí 6 mesiacov od zverejnenia v Obchodnom vestníku zrušuje bez likvidácie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1