Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Výmazy
R288534

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: METAL TRANS, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 19061/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 151, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 01 

IČO: 45 869 219

DEŇ ZÁPISU: 14.10.2010

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sro
Vložka: 19061 / S
Deň zápisu: 14.10.2010,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 16.11.2022

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 29.11.2021

Právny dôvod zrušenia: § 68 ods. 4 písm. d) Obchodného zákonníka v spojení s § 61n ods. 6 Exekučného poriadku

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Exekučné konanie bolo zastavené súdnym exekútorom v zmysle § 61n ods. 1 písm. c) Exekučného poriadku vydaním Upovedomenie o zastavení exekúcie sp. zn. 244EX 437/2018 zo dňa 23.04.2021, ktoré bolo zverejnené v zmysle § 61n ods. 6 Exekučného poriadku v Obchodnom vestníku č. 102/2021 dňa 28.05.2021. Na základe uvedených úkonov v nadväznosti na ustanovenie § 61n ods. 6 Exekučného poriadku prišlo márnym uplynutím 6 mesiacov od zverejnenia upovedomenia v Obchodnom vestníku k zrušeniu obchodnej spoločnosti METAL TRANS, s.r.o., so sídlom 965 01 Žiar nad Hronom, Partizánska 151, IČO: 45 869 219 bez likvidácie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1