Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R288519

OBCHODNÉ MENO: Rudné bane, štátny podnik

ODDIEL: Pš

VLOŽKA ČÍSLO: 25/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kammerhofská 25, Názov obce: Banská Štiavnica, PSČ: 969 50 

IČO: 00 007 838

DEŇ ZÁPISU: 01.07.1989

PRÁVNA FORMA: Štátny podnik

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - činnosť vykonávaná banským spôsobom

2. - ťažba pieskov a štrkopieskov v korytách vodných tokov plávajúcimi strojmi vrátane úpravy a zušľachťovania týchto surovín vykonávaných v súvislosti s ich ťažbou výnimkou odstraňovania nánosov pieskov a štrkopieskov pri údržbe vodných tokov

3. - podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám a jamíc, razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 500 m3

4. - práce na zabezpečenie stability podzemných priestorov /podzemné sanačné práce/

5. - práce na sprístupňovaní jaskýň a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave

6. - zemné práce vykonávané s použitím strojov a výbušnín, ak sa na jednej lokalite premiestňuje viac ako 100 000 m3 horniny

7. - strojové vŕtanie studní s dĺžkou nad 30 m a vrty s dĺžkou nad 30 m na iné účely než na práce uvedené v § 2 a § 3 písm. a až g/, zákona č. 51/1988 Zb.

8. - čerpanie prírodných liečivých a stolových minerálnych vôd v banských dielach

9. - inžinierska činnosť v stavebníctve

10. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti

11. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti

12. - sprostredkovanie obchodu

13. - poradenská a konzultačná činnosť v odbore rudného baníctva, hutníctva, chémie, stavebníctva, životného prostredie a geodetických prác v rozsahu voľnej živnosti

14. - otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk

15. - zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov

16. - úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním

17. - zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v § 2 písm. a, b, c, d

18. - nákladná cestná doprava

19. - prenájom strojov a strojných zariadení

20. - prenájom nehnuteľností spojených s doplnkovou službou - prenájom hnuteľných vecí

21. ložiskový gelogický prieskum

22. odborný geologický dohľad pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom

23. vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku

24. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

25. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: riaditeľ

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Žitňan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Potočná 228/2, Názov obce: Banská Štiavnica, PSČ: 969 01 , Dátum narodenia: 24.04.1981, Deň vzniku funkcie: 01.09.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene štátného podniku: Za štátny podnik koná vo všetkých veciach riaditeľ štátneho podniku.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. František Pramuka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za Hornádom 6/16, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 , Dátum narodenia: 03.12.1961, Deň vzniku funkcie: 01.04.2004

Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Osiková 1, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , Dátum narodenia: 28.12.1976, Deň vzniku funkcie: 13.03.2020

Meno a priezvisko: doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mašková 118, Názov obce: Halič, PSČ: 985 11 , Dátum narodenia: 08.01.1979, Deň vzniku funkcie: 13.03.2020

Meno a priezvisko: Ing. Roman Achimský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie M. R. Štefánika 1683/2, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01 , Dátum narodenia: 24.09.1968, Deň vzniku funkcie: 15.04.2021

Meno a priezvisko: Lýdia Patzová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Švedlár 513, Názov obce: Švedlár, PSČ: 053 34 , Dátum narodenia: 02.10.1967, Deň vzniku funkcie: 26.02.2020

ZAKLADATEĽ

Obchodné meno/názov: Ministerstvo hospodárstva SR, Sídlo: Názov obce: Bratislava

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 850 288,970000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Tento štátny podnik bol zriadený zakladacou listinou Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky č. 25/1989, zo dňa 26.6.1989 podľa § 18 zák. č. 88/88 Zb. o štátnom podniku. Starý spis: Pš 148

2. Zapisuje sa predmet činnosti v zmysle rozhodnutia zakla- dateľa v dodatku č. 5 k zakladacej listine š.p. Rudné bane Banská Bystrica, zo dňa 8.7.1999 - č. 3280/1999 - 1000 - 010.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1