Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R288496

OBCHODNÉ MENO: Družstvo AGRA Litava

ODDIEL: Dr

VLOŽKA ČÍSLO: 339/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Litava 290, Názov obce: Litava, PSČ: 962 44 

IČO: 36 037 168

DEŇ ZÁPISU: 16.08.1999

PRÁVNA FORMA: Družstvo

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným pevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. - sprostredkovanie obchodu a služieb

4. - výroba potravín finalizáciou vlastnej alebo nakúpenej produkcie - bitúnok

5. - výroba potravín mäsiarstvo - údenárstvo (výroba výrobkov z mäsa)

6. - poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

7. - stavebno-montážne práce : * murárske, * tesárske, * klampiarske, *zámočnícke

8. - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok

9. - búracie práce

10. - služby v oblasti poľnohospodárstva a lesníctva strojmi a mechanizmami slúžiacimi k danej výrobe

11. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

12. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

13. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Meno a priezvisko: Jozef Bartko, Bydlisko: Názov obce: Cerovo 273, PSČ: 962 52 , Dátum narodenia: 14.06.1965, Deň vzniku funkcie: 11.06.2012

podpredseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Anton Zsigo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gamota 2192/1, Názov obce: Hurbanovo, PSČ: 947 01 , Dátum narodenia: 20.04.1954, Deň vzniku funkcie: 04.11.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Zsolt Fördős, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jazmínová ul. 516/6, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 04 , Dátum narodenia: 09.05.1977, Deň vzniku funkcie: 04.11.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Attila Dobai, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kapitánova 822/14, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 21.07.1976, Deň vzniku funkcie: 04.11.2022

Spôsob konania v mene družstva: Predseda a podpredseda (družstva) predstavenstva sú štatutárnymi orgánmi družstva. Predseda (družstva) predstavenstva koná v mene družstva vždy spoločne s jedným členom predstavenstva. Podpredseda (družstva) predstavenstva koná v mene družstva vždy spoločne s jedným členom predstavenstva.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  3 600,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH VKLADOV

   300,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Družstvo bolo založené ustanovujúcou členskou schôdzou konanou dňa 30.6.1999 v zmysle § 221 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a schválením stanov.

2. Členská schôdza konaná dňa 16.8.1999 schválila Doda- tok č.1, ktorým sa menia a dopĺňajú stanovy družstva.

3. . Členská schôdza konaná dňa 14.4.2000 skchválila zmenu stanov vo forme Dodatku č. 2.

4. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia členskej schôdze dňa 25.6.2001.

5. . Na členskej schôdzi konanej dňa 23.01.2003, bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie.

6. . Po pridelení súpisného čísla stavbe sídla, sa zapisuje úplné znenie stanov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1