Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Výmazy
R288082

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: TRIM Kapitál, s. r. o. v likvidácii

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 70256/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tolstého 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 

IČO: 46 010 157

DEŇ ZÁPISU: 27.01.2011

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro
Vložka: 70256 / B
Deň zápisu: 27.01.2011,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 16.11.2022

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 01.07.2020

SKONČENIE LIKVIDÁCIE

Skončenie likvidácie - dátum: 28.07.2022

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 01.07.2020

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1