Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Výmazy
R288080

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: RBS Slovensko, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 30081/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tichá 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 

IČO: 35 869 925

DEŇ ZÁPISU: 18.11.2003

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro
Vložka: 30081 / B
Deň zápisu: 18.11.2003,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 16.11.2022

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 13.05.2022

Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím konkurzného súdu o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1