Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Výmazy
R288081

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: TOP -TOPO s.r.o. zememeračské práce - v likvidácii

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 10577/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 101, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 02 

IČO: 35 685 760

DEŇ ZÁPISU: 14.03.1996

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro
Vložka: 10577 / B
Deň zápisu: 14.03.1996,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 16.11.2022

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 24.09.2021

SKONČENIE LIKVIDÁCIE

Skončenie likvidácie - dátum: 29.06.2022

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1