Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R288003

OZNAČENIE PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY: OXOID CZ s.r.o., organizačná zložka Slovensko

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 1540/B

ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karadžičova 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 09 

IČO: 43 867 596

DEŇ ZÁPISU: 20.12.2007

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

4. skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov,

5. manipulácia s tovarom,

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU): 

 

Meno a priezvisko: Martina Machálková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U Bažantnice 577, Názov obce: Sokolnice, PSČ: 66452 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 14.07.1976, Deň vzniku funkcie: 15.06.2020

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY JE OPRÁVNENÝ: Vedúci organizačnej zložky koná vo všetkých veciach týkajúcich sa organizačnej zložky samostatne.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 21.11.2007 o zriadení organizačnej zložky podľa ust. §§ 21 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 6.7.2009.

3. Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 25.10.2010.

ZAHRANIČNÁ OSOBA

OBCHODNÉ MENO: OXOID CZ s.r.o.

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kaštanová 539/64, Názov obce: Brněnské Ivanovice, Brno, PSČ: 620 00 , Štát: Česká republika 

PRÁVNA FORMA: spoločnosť s ručením obmedzeným

REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ

Register a číslo zápisu: Obchodný register Krajského súdu v Brne, Oddiel C, vložka č. 56775

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ:

Meno a priezvisko: Martina Machálková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U Bažantnice 577, Názov obce: Sokolnice, PSČ: 66452 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 14.07.1976, Deň vzniku funkcie: 31.05.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1