Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287980

OZNAČENIE PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY: McKinsey & Company, Inc. Slovakia - organizačná zložka

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 334/B

ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajkalská 29/C, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01 

IČO: 30 808 286

DEŇ ZÁPISU: 10.03.1994

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

2. - organizácia vzdelávacích akcií,

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU): 

 

Meno a priezvisko: Daniel Svoboda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): V Chaloupkách 99, Názov obce: Městečko, Nespeky, PSČ: 25700 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 26.10.1976, Deň vzniku funkcie: 01.07.2016

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY JE OPRÁVNENÝ: vedúci organizačnej zložky

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť Mc Kinsey and Company, Inc. Slovakia so sídlom State of Delaware, USA založila na území SR organizačnú zložku zahraničnej osoby v zmysle ust. Zák. č. 513/91 Zb. - Obchodného zákonníka. Stary spis: Po 746

2. Rozhodnutie riaditeľa organizačnej zložky zo dňa 25.7.1995.

3. Notárska zápisnica č. N 232/99, Nz 232/99 zo dňa 8.7.1999.

4. Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 22.1.2002. Dátum vzniku funkcie vedúceho organizačnej zložky: Jean Pascal Duvieusart - 22.01.2002

5. Rozhodnutie zakladateľa z 10.7.2002.

6. Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 16.3.2009.

ZAHRANIČNÁ OSOBA

OBCHODNÉ MENO: McKinsey & Company, Inc. Slovakia

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Little Falls Drive 251, Názov obce: Wilmington, Delaware, PSČ: 19808 , Štát: Spojené štáty americké 

PRÁVNA FORMA: akciová spoločnosť

PRÁVO ŠTÁTU, KTORÝM SA SPRAVUJE: právny poriadok štátu Delaware, Spojené štáty americké

REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ

Register: Štát Delaware 2347938

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo:

Meno a priezvisko: Daniel Svoboda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): V Chaloupkách 99, Názov obce: Městečko, Nespeky, PSČ: 25700 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 26.10.1976, Deň vzniku funkcie: 01.07.2016, Spôsob konania osoby: prezident

Meno a priezvisko: Jurica Novak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. Grzybowska 4/22, Názov obce: Varšava, PSČ: 00-132 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 07.02.1974, Deň vzniku funkcie: 06.12.2017

Meno a priezvisko: Gun Hasan Keresteci, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Riverside Drive 180, Názov obce: New York, PSČ: 10024 , Štát: Spojené štáty americké , Dátum narodenia: 23.04.1970, Deň vzniku funkcie: 06.12.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu: Podnikanie a záležitosti Zriaďovateľa sú spravované predstavenstvom alebo na základe pokynov predstavenstva. Predstavenstvo má výkonný výbor zložený z jedného člena (pán Daniel Svoboda) a jedného náhradného člena, aby nahradil jedného člena pri jeho neprítomnosti alebo jeho diskvalifikovaní (pán Gun Hasan Keresteci). Výkonný výbor má a môže vykonávať všetky práva a oprávnenia predstavenstva pri spravovaní podnikania a záležitostí Zriaďovateľa, a môže povoliť pripojenie pečate Zriaďovateľa na všetky dokumenty, ktoré to môžu vyžadovať; avšak výkonný výbor nemá právo alebo oprávnenie vo vzťahu k nasledujúcim záležitostiam: (i) prijatie zmluvy o zlúčení alebo spojení Zriaďovateľa, (ii) odsúhlasenie alebo prijatie, alebo odporúčanie akcionárom Zriaďovateľa akejkoľvek činnosti alebo záležitosti, u ktorej právny predpis výslovne vyžaduje, aby bola predložená akcionárom na schválenie, (iii) zmena Zakladateľskej listiny Zriaďovateľa, (iv) prijatie, zmena alebo zrušenie Stanov Zriaďovateľa, alebo (v) odvolanie alebo odškodnenie riaditeľov Zriaďovateľa. Výkonný výbor predstavenstva môže konať písomným súhlasom alebo elektronickým prenosom.

HODNOTA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 000 USD

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1