Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R288052

OBCHODNÉ MENO: Stavebné bytové družstvo Bratislava I.

ODDIEL: Dr

VLOŽKA ČÍSLO: 102/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palackého 24, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 

IČO: 00 169 226

DEŇ ZÁPISU: 07.07.1959

PRÁVNA FORMA: Družstvo

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. inžinierska činnosť

2. vykonávanie bytových a občianskych stavieb

3. nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti

4. prenájom nebytových priestorov

5. poskytovanie rozmnožovacích služieb

6. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľnosti

7. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností

8. automatizované spracovanie dát

9. vedenie účtovníctva

10. výkon činnosti stavbyvedúceho

11. výkon činnosti stavebného dozoru

12. vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídlištných celkov)

13. staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok

14. správa bytového a nebytového fondu a jeho údržba v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Peter Boško, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gajova 21, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 08.05.1954, Deň vzniku funkcie: 15.03.2021

Funkcia: Podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Vladimír Medvecký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Iľjušinova 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 25.06.1954, Deň vzniku funkcie: 15.03.2021

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: JUDr. Dušan Sabol, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 21.05.1957, Deň vzniku funkcie: 15.03.2021

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Peter Mihálik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Roľnícka 351, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 07 , Dátum narodenia: 10.06.1965, Deň vzniku funkcie: 15.03.2021

Spôsob konania v mene družstva: Za predstavenstvo koná navonok predseda alebo podpredseda. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, podpisujú za družstvo aspoň dvaja členovia predstavenstva, a to predseda a podpredseda, prípadne predseda a ďalší člen predstavestva. V neprítomnosti predsedu podpisujú podpredseda a ďalší člen predstavenstva. V neprítomnosti oboch iný člen predstavenstva a ďalší člen predstavenstva v poradí určenom predstavenstvom.

KONTROLNÁ KOMISIA

Meno a priezvisko: JUDr. Oľga Adamcová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tichá 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 13.02.1953, Deň vzniku funkcie: 15.03.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  2 665,600000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH VKLADOV

fyzickej osoby  99,600000 EUR

právnickej osoby   663,900000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Ustavenie družstva bolo schválené uznesením rady ONV Bratislava I.- Staré Mesto zo dňa 07.07.1959, čís. 172. Počet členov predstavenstva 3 - 15. Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 24.05.1972 s týmto družstvom boli zlúčené: 1, SBDZ Pravdy v Bratislave /Db 8/ 2, SBDZ MDŽ 02 Bratislava/Db 85/ 3, SBDO DUNAJ pri ObNV Staré Mesto, Bratislava /Db 131/ 4, SBDZ Slov. záv. tech. skla, n.p. v Bratislave /Db 140/ 5, SBDZ MV SSR, Bratislava, Martanovičova 2 /Db 155/ 6, SBDZ Interhotelu v Bratislave /Db 157/ Slovenský zväz bytových družstiev v Bratislave podľa § 91 ods. 1 Zák. č. 109/64 Zb. dal k zlúčeniu družstiev súhlas s tým, že družstvo po zlúčení bude mať názov"SBDO pri ObNV Staré Mesto", sídlo, Vajanského nábr. 3, Bratislava. Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 24.5.1972, dohôd o zlúčení a súhlasu SZBD v Bratislave s týmto družstvom bolo zlúčené: a/ SBDZ Poľnohosp. stavieb, Bratislava /Db 180/ b/ SBDZ SPŠS v Bratislave /Db 185/ c/ SBD Vodohospodár zamestnancov Vodohos. stavieb, n.p. Bratislava /Db 234/ Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 24.5.1972, dohody o zlúčení zo dňa 30.6.1973 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 11.9.1972 s týmto družstvom bolo zlúčené: 1/ Stavebné bytové družstvo pracovníkov Železničného staviteľstva v Bratislave /Db 170/ Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 24.05.1972, dohody o zlúčení zo dňa 22.12.1973 a súhlasu SZBD v Bratislave zo dňa 19.03.1973 s týmto družstvom je zlúčené "SBDZ pri DP mesta Bratislavy" /Db 290/. Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 24.05.1972, dohody o zlúčení zo dňa 20.12.1973 a súhlasu SZBD v Bratislave zo dňa 26.03.1974 s týmto družstvom je zlúčené "SBDZ Dunaj-Váh", Bratislava /Db 192/. Podľa uznesenia zo zhromaždenia delgátov zo dňa 24.05.1972, dohody o zlúčení zo dňa 04.12.1974 a súhlasu SZBD v Bratislave zo dňa 24.12.1971 s týmto družstvom je dňom 31.12.1974 zlúčené: - SBD ENERGETIKA, zamestnancov pri ZEZ, n.p. v Bratislave /Db 227/. Podľa uznesenia zhromaždenia delegátov zo dňa 24.05.1972, dohody o zlúčení zo dňa 04.03.1975 a súhlasu SZBD v Bratislave zo dňa 04.11.1975 s týmto družstvom dňom 30.03.1975 zlúčené Svojpomocné SBDZ Pozem. stav. v Bratislave /Db 303/. Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 24.05.1972, dohody o zlúčení zo dňa 25.02.1975 a súhlasu SZBD v Bratislave zo dňa 11.12.1975 s týmto družstvom je dňom 31.12.1974 zlúčené Svojpomocné SBD pracovníkov Kancelárie SNR v Bratislave /Db 418/. Podľa výpisu zo zápisnice zo dňa 27.04.1976, dohody o zlúčení zo dňa 01.07.1976 a súhlasu SZBD MV v Bratislave zo dňa 12.08.1976 s týmto družstvom je dňom 01.08.1976 zlúčené "Svojpomocné SBDZ podniku REMPO veľkoobchod s priemyslovými výrobkami, Bratislava /Db 381/ Podľa uznesenia zo zrhomaždenia delegátov zo dňa 24.05.1972, dohody o zlúčení zo dňa 30.09.1976 a súhlasu SZBD v Bratislave zo dňa 20.12.1976 č. 4/1923/76/MV s týmto družstvom bolo dňom 30.09.1976 zlúčené SBDZ n.p. Závody Ia P prefabrikácie v Bratislave /Db 216/. Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 29.11.1978, dohody o zlúčení zo dňa 28.06.1978 a súhlasu SZBDv Bratislave zo dňa 04.12.1978 s účinnosťou od 01.07.1978 je s týmto družstvom zlúčené "SSSBDZ pri Hydrostave, n.p. v Bratislave" /Db 263/. Podľa uznesenia predstavenstva SZBD v Bratislave č. 8/12 zo dňa 13.11.1973 a podľa uznesenia X. zasadnutia ÚV SZBD zo dňa 02.12.1976 s týmto družstvom sa zlúčilo bez likvidácie podľa § 91 ods. 2 Hosp. zák. SBDO "Zeleň" v Bratislave. Podľa uznesenia predstavenstva SZBD v Bratislave č. 42/12 zo dňa 27.05.1981, na základe § 91 ods. 2 Zák. č. 109/64 Zb. je ku dňu 01.10.1980 s týmto družstvom zlúčené "SBD TEKOV" v Bratislave /Db 279/. Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 25.11.1976, dohody o zlúčení zo dňa 08.05.1981 a uznesenia MV SZBD v Bratislave zo dňa 06.01.1981 je s týmto družstvom dňom 01.06.1981 zlúčené "SSBD pracovníkov Inž.-proj. org. škol. stavieb v Bratislave/Db 423/. Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 08.04.1981, dohody o zlúčení zo dňa 29.05.1981 a uznesenia MV SZBD v Bratislave zo dňa 28.03.1980 je s týmto družstvom dňom 01.07.1981 zlúčené "SBD pracovníkov SAV" v Bratislave /Db 135/. Stanovy: Na zhromaždení delegátov SBD Bratislava 1 dňa 25.04.1991 boli prijaté nové stanovy družstva podľa zák. č. 176/90 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Starý spis: Dr 1850

2. Členskou schôdzou konanou dňa 26.11.1992 boli prijaté stanovy družstva v súlade s ust. § 221 a nasl. Obch. zák. č. 513/91 Zb.. Starý spis: Dr 1850

3. Uznesenie výročného zhromaždenia delegátov družstva zo dňa 24.06.1993.

4. Zápisnica z jesenného zhromaždenia delegátov konaného dňa 08.11.1995. Zápisnica zo schôdze predstavenstva konaného dňa 08.11.1995. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 29.05.1996. Starý spis : Dr 1850

5. Zápisnica č. 07 - 08/1996 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 28.08.1996, na ktorom bol kooptovaný Ladislav Polák za člena predstavenstva. Starý spis: Dr 1850

6. Zmena stanov družstva schválená zhromaždením delegátov dňa 05.03.1997 a 04.06.1998.

7. Zápisnica zo zhromaždenia delegátov konaného dňa 9.11.2000. Zápisnica zo schôdze predstavenstva konaného dňa 9.11.2000.

8. Zmena stanov odsúhlasená na zhromaždení delegátov dňa 14. júna 2001.

9. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 26.9.2001, na ktorom prebehla voľba podpredsedu predstavenstva.

10. Zápisnica zo zhromaždenia delegátov z 09.04.2003, na ktorom boli schválené Stanovy SBD Bratislava 1.

11. Zápisnica z jesenného Zhromaždenia delegátov zo dňa 9.11.2005. Zápisnica zo schôdze predstavenstva zo dňa 9.11.2005. Zápisnica z riadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.11.2005. Ing. Anton Brath, Tupolevova 4, Bratislava člen predstavenstva od 9.11.2005 do 30.11.2005.

12. Zápisnica zo zhromaždenia delegátov stavebného bytového družstva zo dňa 09.05.2003.

13. Zápisnica z výročného Zhromaždenia delegátov Stavebného bytového družstva zo dňa 26.11.2009.

14. Zápisnica z výročného zhromaždenia delegátov konaného dňa 9.12.2010.

15. Zápisnica z výročného Zhromaždenia delegátov zo dňa 20.06.2013.

16. Zápisnica z výročného Zhromaždenia delegátov zo dňa 19.06.2014.

17. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 08.06.2015 v spojení s dodatkom zo dňa 23.07.2015.

18. Zápisnica z ustanovujúcej schôdze Predstavenstva SBD Bratislava I. zo dňa 17.12.2015

19. Zápisnica z ustanovujúcej schôdze Kontrolnej komisie SBD Bratislava I. zo dňa 17.12.2015

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1