Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R288062

OBCHODNÉ MENO: Total invest s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 154002/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 

IČO: 53 528 964

DEŇ ZÁPISU: 14.01.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Chov vybraných druhov zvierat

2. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

3. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

4. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

5. Poskytovanie služieb v rybárstve

6. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

7. Výroba potravinárskych výrobkov

8. Výroba kŕmnych zmesí

9. Výroba nápojov

10. Textilná výroba

11. Odevná výroba

12. Spracovanie kože

13. Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi

14. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

15. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

16. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

17. Výroba koksu a rafinovaných produktov

18. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

19. Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov

20. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

21. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

22. Keramická výroba

23. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

24. Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu

25. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

26. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

27. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

28. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

29. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

30. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

31. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

32. Výroba bižutérie a suvenírov

33. Výroba hudobných nástrojov

34. Výroba hračiek a hier

35. Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia

36. Výroba sviečok a tieniacej techniky

37. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

38. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

39. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

40. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

41. Prípravné práce k realizácii stavby

42. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

43. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

44. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

45. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

46. Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva

47. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

48. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

49. Sťahovacie služby

50. Prevádzka malých plavidiel

51. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

52. Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva

53. Prevádzkovanie úschovní

54. Kuriérske služby

55. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

56. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

57. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

58. Prevádzkovanie výdajne stravy

59. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

60. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

61. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

62. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

63. Finančný lízing

64. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

65. Záložne

66. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

67. Faktoring a forfaiting

68. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

69. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

70. Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu

71. Vedenie účtovníctva

72. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

73. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

74. Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky

75. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

76. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

77. Zadávanie klinického skúšania liečiv

78. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

79. Dizajnérske činnosti

80. Fotografické služby

81. Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií

82. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

83. Služby požičovní

84. Prenájom hnuteľných vecí

85. Informačná činnosť

86. Čistiace a upratovacie služby

87. Administratívne služby

88. Verejné obstarávanie

89. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení

90. Prevádzkovanie jaslí

91. Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

92. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

93. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

94. Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu

95. Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby

96. Poskytovanie sociálnych služieb

97. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

98. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

99. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

100. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

101. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

102. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

103. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

104. Poskytovanie služieb osobného charakteru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Tomáš Kovačič, Bydlisko: Názov obce: Doľany 96, PSČ: 900 88 , Dátum narodenia: 27.10.1998, Deň vzniku funkcie: 28.05.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: RokuMont, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenná 22, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 41 , IČO 47 446 536

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Obchodné meno/názov: HASHIRAMA LIMITED, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): City Road 128, Názov obce: Londýn, PSČ: EC1V 2NX , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Iné identifikačné číslo: 13950286

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1