Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R288050

OBCHODNÉ MENO: STAPROM, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 21564/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palisády 33, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 

IČO: 31 660 096

DEŇ ZÁPISU: 14.10.1992

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

4. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

5. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

6. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

7. Prenájom hnuteľných vecí

8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. Prípravné práce k realizácii stavby

10. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

11. Čistenie kanalizačných systémov

12. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

13. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

14. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu

15. Výroba kovového nábytku

16. Výroba strojov pre hospodárske odvetvia

17. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

18. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

19. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

20. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

21. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov, oprava, údržba, renovácia nábytku vrátane čalúnnictva

22. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

23. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

24. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

25. Fotografické služby

26. Prieskum trhu a verejnej mienky

27. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

28. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

29. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

30. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

31. Keramická výroba

32. Výroba hračiek a hier

33. Výroba bižutérie a suvenírov

34. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

35. Počítačové služby

36. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

37. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

38. Verejné obstarávanie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Miroslav Fafalák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novomeského 514/6, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 11 , Dátum narodenia: 29.10.1971, Deň vzniku funkcie: 09.02.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia vykonávajú obchodné vedenie spoločnosti vo všetkých veciach, ktoré nepatria do pôsobnosti valného zhromaždenia. Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Miroslav Fafalák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novomeského 514/6, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 11 , Dátum narodenia: 29.10.1971

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou podpísanou spoločníkmi dňa 21.5.1992 v súlade s § 105 a nasl. ust. Zák.č. 513/91 Zb. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 25.3.1996. Dodatok č. 2, uzavretý dňa 13.2.1998 k spoločenskej zmluve. Prisôsobenie spoločenskej zmluvy Zák.č. 11/98 Zb. dodatkom č. 3 zo dňa 05.08.1998. Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 08.09.1999. Dodatok k spoločenskej zmluve č. 3 zo dňa 10.09.1999. Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 20.12.1999. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.01.2000 formou notárskej zápisnice č. Nz 14/00. Zmena sídla spoločnosti z Trnava, G. Dusíka č. 2821/23 na Bratislava, Račianska 30/A.

2. Dodatok č. 1 k zmluve o prevode obchodného podielu zo dňa 26.9.2000.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.10.2003, zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 8.10.2003, spoločenská zmluva zo dňa 8.10.2003 o novom znení. Zmena obchodného mena z BILZVAK, s.r.o.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.04.2006 - udelenie súhlasu s prevodom obchodných podielov.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.09.2006.

6. Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.04.2008.

7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.11.2009. Zmena obchodného mena zo STAPROM SK, s. r. o. na STAPROM, s. r. o..

8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.09.2011.

9. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.02.2016.

10. Okresný súd Bratislava I podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 33CbR/494/2017 - 17 zo dňa 26.8.2022 zrušil obchodnú spoločnosť STAPROM, s. r. o., Palisády 33, 811 06 Bratislava, IČO: 31 660 096. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 8.10.2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1