Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287895

OBCHODNÉ MENO: Delta Projektconsult Slovakia s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 41260/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lamačská cesta 3/B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04 

IČO: 36 614 815

DEŇ ZÁPISU: 28.06.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

4. reklamná a propagačná činnosť,

5. prieskum trhu,

6. organizovanie školení, kurzov a odborných seminárov,

7. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

8. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

9. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

10. vykonávanie odborných činností vo výstavbe podľa § 4 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov v tomto rozsahu : - vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, - vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien vrátane interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok, - spracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, - vykonávanie projektového a stavebného manažmentu, najmä riadenia projektu a koordinácie čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami a výkon autorského dohľadu nad realizačnými projektami a vykonávanie stavebného dozoru, - grafické spracúvanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracúvania špecifikácií a technickej dokumentácie, - poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb, - vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Funkcia: konateľ, Meno a priezvisko: Erik Štefanovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasanová 1056, Názov obce: Třebíč, PSČ: 674 01 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 29.04.1973, Deň vzniku funkcie: 28.06.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ v plnom rozsahu samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Marián Kupka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hálova 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 , Dátum narodenia: 15.09.1982, Deň vzniku funkcie: 13.05.2021

Meno a priezvisko: Ing. Martin Mišún, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Babuškova 3108/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , Dátum narodenia: 15.05.1992, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista koná a podpisuje za spoločnosť samostatne. Prokurista koná a podpisuje za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno, vlastnoručný podpis a dodatok označujúci prokúru (prokurista, per procuram, p.p., p.p.a.).

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Delta Holding GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalkofenstrasse 21, Názov obce: Wels, PSČ: 4600 , Štát: Rakúska republika , Iné identifikačné číslo: FN 247125w

Výška vkladu: 31 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 31 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Zbyněk Kovář, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ruská 31, Názov obce: Třebíč, PSČ: 674 01 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 03.11.1978

Výška vkladu: 3 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 500,000000 EUR, Záložné právo Záložné právo na obchodný podiel Zbyňka Kovářa zabezpečujúce pohľadávku záložného veriteľa Delta Holding GmbH, so sídlom Kalkofenstrasse 21, 4600 Wels, Rakúska republika.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  35 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  35 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 05.05.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.03.2008.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.04.2009.

4. Zmluva o prevode časti podielu a založení podielu zo dňa 30.05.2016

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1