Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287855

OBCHODNÉ MENO: ACS 4, s. r. o., v konkurze

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 109369/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenská 7/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 

IČO: 50 220 683

DEŇ ZÁPISU: 27.02.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Michal Vičan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Potočná 451/9, Názov obce: Jacovce, PSČ: 956 21 , Dátum narodenia: 19.01.1973, Deň vzniku funkcie: 27.02.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii v spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Steliou Mavrommati 57, Názov obce: Agios Dometios, Nicosia, PSČ: 2364 , Štát: Cyperská republika , Iné identifikačné číslo: 161843

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VYHLÁSENIE KONKURZU

Vyhlásenie konkurzu - dátum: 22.06.2022

Správca konkurznej podstaty

Meno a priezvisko: Ing. Mgr. Jaroslav Ďaďo, PhD., Značka: S1326, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zelená 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 , Deň vzniku funkcie: 20.10.2022

POVOLENIE REŠTRUKTURALIZAČNÉHO KONANIA

Povolenie konania: 28.02.2022

REŠTRUKTURALIZAČNÝ SPRÁVCA

Meno a priezvisko: JUDr. Oliver Korec, Značka: S322, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kominárska 2,4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 , Deň vzniku funkcie: 28.02.2022

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 20.01.2016 v súlade s ust. § 57 ods. 3, § 105 – § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 31R/4/2021-681 zo dňa 15.06.2022 právoplatným dňa 22.06.2022 bolo zastavené reštrukturalizačné konanie, začaté konkurzné konanie a vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: ACS 4, s. r. o., so sídlom Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09, IČO: 50 220 683 a súd ustanovil do funkcie správcu: JUDr. Eva Vodová, so sídlom Kancelárie Wilsonova 4, 811 07 Bratislava, značka správcu S 180.

3. Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 31R/4/2021-694 zo dňa 23.06.2022 právoplatným dňa 30.06.2022 súd odvolal: JUDr. Eva Vodová, so sídlom kancelárie Wilsonova 4, 811 07 Bratislava, značka správcu S 180 z funkcie správcu úpadcu ACS 4, s. r. o., so sídlom Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09, IČO: 50 220 683 a ustanovil správcu: Pospíšil & Partners, k. s., so sídlom: Plynárenská 3D, Bratislava, značka správcu S1267 ACS 4, s. r. o., so sídlom Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09, IČO: 50 220 683.

4. Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 31R/4/2021-762 zo dňa 05.10.2022 právoplatným dňa 20.102022 súd odvolal: Pospíšil & Partners, k.s., so sídlom kancelárie Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, značka správcu S 1267 z funkcie správcu úpadcu ACS 4, s. r. o., so sídlom Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09, IČO: 50 220 683 a ustanovil správcu: Ing. Mgr. Jaroslav Ďaďo, PhD., so sídlom kancelárie Zelená 2, 811 01 Bratislava 821 09, značka správcu: S 1326.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1