Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287860

OBCHODNÉ MENO: ALISON Slovakia s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 80854/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova ulica 12735/64, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 

IČO: 35 792 141

DEŇ ZÁPISU: 17.07.2000

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb,

4. reklamná činnosť,

5. opravy elektrických zariadení,

6. prenájom telekomunikačnej techniky vrátane príslušenstva,

7. montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti,

8. konzultačná činnosť v oblasti automatického spracovania dát, prenosu informácií v oblasti informatiky a software,

9. montáž a servis počítačových sietí a káblových rozvodov v oblasti výpočtovej techniky,

10. poskytovanie software - predaj hotových programv na základe zmluvy s autorom,

11. administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, spracovaním a zoraďovaním informácií,

12. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

13. poradenská činnosť v oblasti informačných a komunikačných systémov, sietí a ich ochrany

14. vzdelávacia a lektorská činnosť v oblasti informačných a komunikačných sysrémov, sietí a ich ochrany

15. kopletizácia počítačových sietí a hardwaru s výnimkou zásahu vybraných technických zariadení

16. úprava programov, softvéru a vyhotovovanie programov na zákazku

17. inštalácia výpočtovej techniky, zariadení a informačných technológií a poskytovanie s tým spojených konzultačných služieb

18. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti riadenia projektov a investícií informačných technológií

19. poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát a programov na spracovanie dát

20. poskytovanie svojim zákazníkom komunikačné služby s pridanou hodnotou (dátová, obrazová komunikácia okrem telvízneho signálu) prostredníctvom privátnych sietí svojich partnerov na celom území SR

21. poskytovanie svojim zákazníkom komunikačné služby s pridanou hodnotou (dátová, obrazová komunikácia okrem telvízneho signálu) prostredníctvom komunikačných okruhov prenajatých od prevádzkovateľov verejných komunikačných sietí

22. predaj, programovanie, úpravy a implementácia systémov na správu, riadenie a archiváciu dokumentov v elektronickej podobe

23. projektový manažment

24. vypracovanie bezpečnostných projektov a informačných systémov datových sietí podnikateľa

25. spracovanie a overovanie projektov bezpečnosti informačných systémov

26. vypracovanie bezpečnostných projektov v oblasti ochrany osobných údajov

27. prenájom spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a informačných technológií

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Andrej Žucha, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova 970/23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 13.07.1973, Deň vzniku funkcie: 15.05.2006

Meno a priezvisko: Ing. Peter Rakšány, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bebravská 13273/11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 03.05.1964, Deň vzniku funkcie: 22.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Róža, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 67, Názov obce: Marianka, PSČ: 900 33 , Dátum narodenia: 04.08.1968

Výška vkladu: 4 980,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 980,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Andrej Žucha, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova 970/23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 13.07.1973

Výška vkladu: 4 980,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 980,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Alison Group Limited, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kelly Road 4, Názov obce: Hove, East Sussex, PSČ: BN3 6LD , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Iné identifikačné číslo: 05939001

Výška vkladu: 89 624,000000 EUR, Rozsah splatenia: 89 624,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  99 584,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  99 584,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 10.7.2000 pod č. N 203/00, Nz 166/00 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Notárska zápisnica č. N 37/2001, Nz 32/2001 zo dňa 2.2.2001 o zmene konateľa

3. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 4.5.2001, na ktorom sa rozhodlo o prevode obchodného podielu a zmene konateľa. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 9.5.2001. Notárska zápisnica č. N 314/01 Nz 300/01 zo dňa 10.5.2001, osvedčujúca zmenu zakladateľskej listiny v znení dodatku č. 2 k zakladateľskej listine.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.9.2001 o zmene obchodného mena z pôvodného Ericsson Business Systems Slovakia, spol.s.r.o. na DAMOVO Slovakia, s.r.o. a o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. N 728/01, Nz 670/01.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.10.2001 o zmene sídla spoločnosti vo forme notárskej zápisnice č. N 305/2001, Nz 240/2001.

6. Rozhodnutie spoločníka o prevode obchodného podielu zo dňa 12.11.2001. Notárska zápisnica č.N 1004/01, Nz 951/01 zo dňa 28.11.2001.

7. Notárska zápisnica č. N 285/2002, Nz 210/2002 zo dňa 4.9.2002.

8. Notárska zápisnica č. N 2/2003, NZ 883/2003 zo dňa 9.1.2003.

9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.12.2004 (schválenie prevodu obchodného podielu).

10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.03.2005.

11. Prehlásenie spoločnosti DEUTSCHE BANK AG, LONDON zo dňa 22.04.2005 o vzdaní sa záložného práva na obchodný podiel spoločníka Damovo II S.a.r.l. v spoločnosti DAMOVO Slovakia, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva na obchodný podiel jediného spoločníka zo dňa 22.04.2005 uzatvorená medzi spoločnosťami Damovo II S.a.r.l., Luxembourg ako záložca a DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED, Londýn ako záložný veriteľ.

12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.08.2005 - zmena sídla.

13. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.07.2005.

14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.07.2012.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1