Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R288021

OBCHODNÉ MENO: PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2652/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kopčianska 14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 

IČO: 35 805 609

DEŇ ZÁPISU: 12.02.2001

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vydávanie periodických a neperiodických publikácií,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

4. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom,

5. výskum a vývoj technológií a metód zvárania a oblastí s nimi súvisiacich,

6. výskum materiálov z hľadiska zvárateľnosti a spájkovateľnosti,

7. výskum vlastností zvarových spojov a metód ich skušania a hodnotenia,

8. výskum metalurgie zváracích procesov a tepelného spracovania kovov,

9. výskum a vývoj zváracích strojov a zariadení,

10. opravárenská činnosť v oblasti zvárania,

11. výroba zváracích strojov a zariadení,

12. školiaca činnosť v oblasti zvárania,

13. organizovanie výchovno-vzdelávacích podujatí,

14. certifikácia personálu vo zváraní a nedeštruktívnom skúšaní v rozsahu akreditácie a voľnej živnosti,

15. certifikácia systémov kvality v rozsahu akreditácie a voľnej živnosti,

16. činnosť skúšobných laboratórií v rozsahu akreditácie a voľnej živnosti,

17. certifikácia výrobkov v rozsahu akreditácie a voľnej živnosti,

18. činnosť autorizovanej osoby,

19. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

20. vedenie účtovníctva,

21. Vykonávanie zváracích prác

22. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Peter Fodrek, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bazová 2501/24, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31 , Dátum narodenia: 09.03.1951, Deň vzniku funkcie: 30.06.2008

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Jana Rychtáriková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska 27, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 14.11.1964, Deň vzniku funkcie: 30.06.2008

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Fodrek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chvojnícka 8980/37C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 02.07.1981, Deň vzniku funkcie: 26.07.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať vo všetkých veciach všetci členovia predstavenstva, každý samostatne, pričom spoločnosť zaväzujú a za ňu podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva.

ODŠTEPNÝ ZÁVOD (INÁ ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU)

TYP ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY: Odštepný závod

OZNAČENIE: PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., odštepný závod

ADRESA UMIESTNENIA

Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 18B, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

1. Výskum a vývoj technológií a metód zvárania a oblastí s nimi súvisiacich

2. Vývoj technologických postupov v oblasti zvárania, spájkovania a delenia materiálov

3. Výskum materiálov z hľadiska zvárateľnosti a spájkovateľnosti

4. Výskum vlastností zvarových spojov a metód ich skúšania a hodnotenia

5. Výskum a vývoj zváracích strojov a zariadení

6. Výskum v oblasti hygieny a bezpečnosti pri zváraní

7. Poradenská činnosť v oblasti zvárania

8. Školiaca činnosť v oblasti zvárania

9. Organizovanie výchovno-vzdelávacích podujatí

10. Vydávanie periodických a neperiodických publikácií

 

VEDÚCI ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU: 

Meno a priezvisko: Ing. Gabriel Lošák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gorkého 1065/49, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 31.07.1975, Deň vzniku funkcie: 01.02.2015

DOZORNÁ RADA

Funkcia: predseda dozornej rady, Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Kratochvíl, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Spútniková 1082/35, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 13.09.1956, Deň vzniku funkcie: 30.09.2004

Meno a priezvisko: doc.Ing. Peter Fodrek, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bazová 24, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31 , Dátum narodenia: 14.09.1976, Deň vzniku funkcie: 28.11.2020

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   201 856,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   201 856,000000 EUR

AKCIE

Počet: 2000 , Druh: kmeňové na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  33,200000 EUR 

Počet: 408 , Druh: kmeňové na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   332,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 16.11.2000 v súlade s §§ 154 až 220 Zák.č. 513/91 Zb. v znení noviel.

2. Notárska zápisnica N 182/2001, NZ 171/2001, ktorou bol osvedčený priebeh mimoriadného valného zhromaždenia spoločnosti, konaného dňa 6.6.2001, na ktorom boli prijaté nové stanovy spoločnosti a rozhodnutie o zvýšení základného imania upísovaním nových akcií. Notárska zápisnica N 210/2001, NZ 195/2001, ktorou bol osvedčený priebeh mimoriadného valného zhromaždenia spoločnosti, konaného dňa 22.6.2001, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti a schválené úplné znenie stanov spoločnosti v nadväznosti na úspešné upísanie akcií, ktorými sa zvyšuje základné imanie spoločnosti podľa rozhodnutia mimoriadného valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 6.6.2001.

3. Notárska zápisnica č. N 355/2001, Nz 340/2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.10.2001, na ktorom boli schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti a zmena stanov.

4. Notárska zápisnica N 310/2002, Nz 302/2002 spísaná dňa 11.7.2002 notárkou JUDr.Katarínou Pohronskou, so sídlom notárskeho úradu v Bratislave, Grösslingová 6 a 8, ktorou bol osvedčený priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, konaného dňa 11.7.2002, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti v nadväznosti na prijatie rozhodnutia o rozšírení predmetu jej podnikania.

5. - Notárska zápisnica č. N 352/2002, NZ 315/2002 zo dňa 29.10.2002, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. - Notárska zápisnica č. N 424/2002, NZ 380/2002 zo dňa 9.12.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.

6. Zápisnica z riadného valného zhromaždenia zo dňa 10.4.2003 na ktorom bolo rozhodnuté o zmene v orgánoch spoločnosti. Protokol o výsledku volieb členov dozornej rady zo dňa 30.4.2003. Funkcia členov predstavenstva Ing. J.Fodreka, Ing. A. Němcovej a H. Hladíkovej sa končí dňom 10.4.03. Funkcia členov dozornej rady Ing. F. Koleniča a Ing. M. Vávrovej sa končí dňom 10.4.03.

7. Notárska zápisnica N 298/2004, Nz 73010/2004 zo dňa 30.09.2004 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Mgr. Karol Schlosser, Ing. Roman Mach, JUDr. Fridrich Hláva - deň skončenia funkcie členov dozornej rady: 30.09.2004.

8. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 17.06.2005 - Notárska zápisnica N 179/2005, NZ 27780/2005, NCRls 27450/2005 napísaná dňa 17.06.2005 notárkou JUDr. Oľgou Folbovou.

9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2008.

10. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 15/2009, NZ 7168/2009 zo dňa 6.3.2009.

11. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 2494/2013 Nz 36805/2013 NCRls 37485/2013 zo dňa 18.10.2013.

12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 08.03.2017.

13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.07.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1