Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R287334

OBCHODNÉ MENO: Tate & Lyle Boleraz, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 589/T

SÍDLO:  Názov obce: Boleráz, PSČ: 919 08 

IČO: 31 411 011

DEŇ ZÁPISU: 10.04.1992

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba výrobkov v škrobárenskom priemysle a ich predaj

2. nájom a prenájom strojov, prístrojov a zariadení

3. výroba elektriny, dodávka elektriny

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Igor Kovačovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ratnovce 314, Názov obce: Sokolovce, PSČ: 922 31 , Dátum narodenia: 09.03.1963, Deň vzniku funkcie: 08.10.2008

Meno a priezvisko: Tom Reitsma, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ertskade 101, Názov obce: Amsterdam, PSČ: 1019 BB , Štát: Holandské kráľovstvo , Dátum narodenia: 20.06.1967, Deň vzniku funkcie: 01.10.2017

Meno a priezvisko: Igor Behan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 3, Názov obce: Biely Kostol, PSČ: 919 34 , Dátum narodenia: 01.12.1981, Deň vzniku funkcie: 21.01.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a podpisujú za spoločnosť najmenej dvaja konatelia spoločne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Nederlandse Glucose Industrie B.V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lagendijk 5, Názov obce: Koog aan de Zaan, PSČ: 1541 KA , Štát: Holandské kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 35009092

Výška vkladu: 34 622 420,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 34 622 420,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  34 622 420,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  34 622 420,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Vnútorné pomery spoločnosti upravené podľa zák. 513/91 Zb. - Obchodného zákonníka Stary spis: S.r.o. 1741

2. Zmluva o prevode obchodného podielu uzavretá dňa 18.08.1994.

3. Zmena zakladateľskej listiny spísaná formou notárskej zápisnice N 208/95, Nz 197/95 zo dňa 12.05.1995 a notárskej zápisnice N 382/95, Nz 368/95 zo dňa 18.08.1995.

4. Zmena zakladateľskej listiny spísaná formou notárskej zápisnice zo dňa 12.12.1996 č. N 335/96, Nz 334/96 (zmena obchodného mena z: AMYLUM GROUP Amylum Slovakia, spol. s r.o. na: AMYLUM SLOVAKIA, spol. s r.o.).

5. Notárska zápisnica N 255/99, Nz 255/99 spísana 14.06.1999.

6. Nové úplné znenie stanov prijaté dňa 20.05.2003 na zasadnutí mimoriadneho VZ, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 230/2003, Nz 38493/2003.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1