Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R287385

OBCHODNÉ MENO: Slovlik, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 1553/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 12, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 

IČO: 31 423 086

DEŇ ZÁPISU: 22.10.1992

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba nealkoholických nápojov

2. - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj

3. - sprostredkovanie obchodu

4. -výroba a predaj alkoholických nápojov

5. zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov

6. prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami

7. prevádzkovanie parkoviska

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Kramár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Lipského 2906/1, Názov obce: Trenčín, Dátum narodenia: 03.06.1951, Deň vzniku funkcie: 22.10.1992

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: konateľ

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Kramár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Lipského 2906/1, Názov obce: Trenčín, Dátum narodenia: 03.06.1951

Výška vkladu: 7 967,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 7 967,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 967,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 967,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.9.1992 a jej dodatku podľa § 105 - § 253 Zák.č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 7147

2. Valné zhromaždenie dňa 16.03.1998 prijalo dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Spoločnosť bola zosúladená s požiadavkami zákona č. 11/1998 Z.z.

3. Krajský súd v Bratislave uznesením sp. zn. Z - 2 - 1K 45/93 zo dňa 01.08.2002 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Slovlik, spol. s r.o., Štefánikova 12, Trenčín, IČO 31 423 086. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Jaroslav Fridrich, Koceľova 9, P.O.BOX 171, 810 00 Bratislava. Najvyšší súd SR uznesením sp. zn. 3 Obo 265/02 zo dňa 04.12.2002 pripustil späťvzatie návrhu, odvolaním napadnuté uznesenie Krajského súdu zrušil a konanie zastavil.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1