Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R287361

OBCHODNÉ MENO: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 318/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matice slovenskej 10, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 

IČO: 36 005 622

DEŇ ZÁPISU: 01.07.1996

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - banská činnosť a s ňou súvisiaca v súlade s oprávnením Obvodného banského úradu Prievidza č. 1110/96 zo dňa 18.7.1996

2. - prevádzkovanie skládok uhlia

3. - veľkoobchod s pevnými palivami

4. - banské záchranárske práce

5. - oprava, údržba a revízie záchranárskej techniky

6. - údržba, servis, opravy a revízne prehliadky techniky priemyselného lezectva

7. - výkon prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou

8. - opravy požiarnej techniky

9. - staviteľstvo - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok

10. - prípravné práce pre stavbu

11. - demolácia a zemné práce

12. - merania a rozbory nemajúce charakter úradného merania

13. - zámočníctvo

14. - kovoobrábanie

15. - výroba, predaj a oprava strojových zariadení

16. - výroba piliarska a impregnácia dreva

17. - stolárstvo

18. - ubytovanie v chate bez možnosti stravovania do triedy ***

19. - prevádzkovanie garáži a odstavných plôch pre motorové vozidlá

20. - spracovanie dát, poradenstvo a súvisiace činnosti

21. - prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov

22. - reklamné činnosti

23. - rozmnožovanie písomností, iné služby polygrafického priemyslu

24. - prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov

25. - prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu

26. - nákup a predaj uhlia a ďalších surovín a výrobkov pre vlastnú podnikateľskú činnosť v rozsahu voľných živností

27. - sprostredkovanie obchodu

28. - maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti

29. - masérske služby

30. - prevádzkovanie sauny

31. - prevádzkovanie bazéna

32. - pranie a oprava pracovných odevov a rovného prádla

33. - prevádzkovanie lyžiarskeho vleku

34. - prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

35. - ubytovacie služby v rozsahu voľných živností

36. - organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí

37. - prevádzkovanie biliardových stolov

38. - poskytovanie služieb v rozsahu voľných živností

39. - prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

40. - organizácia a realizácia vzdelávacích podujatí v rozsahu voľných živností

41. - veľkoobchod v rozsahu voľných živností

42. - opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov

43. - hotely s možnosťou stravovania

44. - pestovanie hlivy ustricovitej

45. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností

46. výkon trhacích prác

47. vedenie účtovníctva

48. výroba, montáž plastových okien, dverí a doplnkov

49. technik a špecialista požiarnej ochrany

50. výkon bezpečnostno-technickej služby

51. výstavníctvo

52. - fyzikálno-chemické skúšky uhlia

53. - odber vzoriek a fyzikálno-chemické skúšky odpadových vôd

54. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov

55. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál

56. správa nehnuteľností

57. administratívne služby

58. správa registratúry

59. manažérska činnosť

60. skladovanie

61. upratovacie a čistiace služby

62. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

63. prevádzkovanie výdajne stravy

64. výroba drevoštiepky

65. poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane nespracovaných poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov za účelom spracovania, distribúcie a ďalšieho predaja (pestovanie rýchlorastúcich drevín a pestovanie zeleniny)

66. obsluha technologických zariadení

67. manipulácia s nakládkou a vykládkou uhlia

68. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

69. prevádzkovanie verejných vodovodov a prevádzkovanie verejných kanalizácií

70. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

71. výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce: - zamestnancov a vedúcich - elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo prevádzky - zamestnancov pracujúcich vo výškach

72. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických

73. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi ( okrem nebezpečných odpadov )

74. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

75. nedeštruktívna defektoskopia

76. projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu a hydrogeologického priekumu

77. vykonávanie laboratórnych prác a technických prác (vrtné práce, podzemné práce, zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zatláčacích a pozorovacích staníc, skúšobných zariadení, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim) pre geologický výskum a geologický prieskum

78. odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení

79. odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových zariadení

80. výroba vyhradených technických zariadení elektrických

81. počítačové služby

82. distribúcia elektriny

83. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

84. prenájom hnuteľných vecí

85. verejné obstarávanie

86. výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy

87. medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu

88. kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredie a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie

89. výskum a vývoj v oblasti technických vied

90. odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových

91. revízie a skúšky pre určené technické zariadenia zdvíhacie v rozsahu: - žeriavy mostové na manipuláciu s dráhovými vozidlami, - žeriavy portálové a poloportálové s mačkou alebo výložníkom, -zdvíhaky s motoriským pohonom na zdvíhanie dráhových vozidiel a ich súpravy a spúšťadlá na vyväzovanie podvozkov dráhových vozidiel, - žeriavy stĺpové, nástenné a konzolové, -zdvíhacie zariadenia s elektrickým zdvihom a pojazdom alebo s ručným zdvihom a pojazdom alebo ich kombinácia,

92. vykonávanie údržby, revízií a skúšok určených technických zariadení tlakových v rozsahu: - tlakové nádoby dráhových hnacích vozidiel, traťových strojov (K6) - vzduchojemy ťahaných koľajových vozidiel (K7)

93. montáž, opravy, údržba, revízie a skúšky pre určené technické zariadenia dopravné

94. výroba tlakových zariadení

95. výroba technických zadriadení zdvíhacích

96. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

97. spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu

98. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - zváračská škola

99. zváranie dráhových vozidiel

100. montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení tlakových v rozsahu: - K6 - vzduchojemy dráhových hnacích vozidiel, traťových strojov - K7 - vzduchojemy ťahaných koľajových vozidiel, - K8 - tlakové nádoby stabilné, - K11 - nádoby nádržkových vozňov, nádržkových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb s tlakovým vyprázdňovaním určených na prepravu bezpečných látok a sypkých hmôt, - K12 - nádoby určené na dopravu nebezpečných látok triedy 3,4,5,6,8, a 9 podľa predpisov predpisu RID.

101. prieskum trhu

102. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

103. spracvanie rýb, vrátane výroby polotovarov, konzerv, polokonzerv a ďalších výrobkov

104. ambulancia dopravnej zdravotnej služby

105. všeobecná ambulancia pre dospelých

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záborského 14, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 12.11.1947, Deň vzniku funkcie: 27.07.2021

podpredseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Gurský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 723/5, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 02.05.1954, Deň vzniku funkcie: 27.07.2021

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Petra Sládečková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martinengova 4880/28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 20.02.1974, Deň vzniku funkcie: 27.07.2021

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Peter Pipíška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): D. Kubíka 338/9, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 19.10.1953, Deň vzniku funkcie: 27.07.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenj dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom jedným z nich je predseda predstavenstva, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

ODŠTEPNÝ ZÁVOD (INÁ ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU)

OZNAČENIE: Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. v skratke HBP, a. s. Hlavná banská záchranná stanica, odštepný závod

ADRESA UMIESTNENIA

Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priemyselná 3/66, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 

 

VEDÚCI ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU: 

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Paulík, Bydlisko: Názov obce: Chrenovec - Brusno 485, PSČ: 972 32 , Dátum narodenia: 04.06.1961, Deň vzniku funkcie: 01.03.2005

OZNAČENIE: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Banská mechanizácia a elektrifikácia, o.z.

ADRESA UMIESTNENIA

Názov obce: Nováky 970/1, PSČ: 972 71 

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

1. výroba stavebných a banských strojov

2. výroba tlakových zariadení

3. výroba technických zariadení zdvíhacích

4. informatívne meranie, analýzy a kontroly

5. spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu

6. Zváranie dráhových vozidiel

7. Montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení tlakových v rozsahu: - K6 - vzduchojemy dráhových hnacích vozidiel, traťových strojov - K7 - vzduchojemy ťahaných koľajových vozidiel - K8 - tlakové nádoby stabilné - K11 - nádoby nádržkových vozňov, nádržkových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb s tlakovým vyprázdňovaním určených na prepravu bezpečných látok a sypkých hmôt - K12 - nádoby určené na dopravu nebezpečných látok triedy 3,4,5,6,8 a 9 podľa predpisu RID.

8. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - zváračská škola

 

VEDÚCI ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU: 

Meno a priezvisko: Ing. Ján Gašparovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mateja Bela 964/4, Názov obce: Nováky, PSČ: 972 21 , Dátum narodenia: 17.07.1983, Deň vzniku funkcie: 01.06.2021

TYP ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY: Odštepný závod

OZNAČENIE: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., AGRO RYBIA FARMA, o.z.

ADRESA UMIESTNENIA

Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štrajková 1, Názov obce: Handlová, PSČ: 972 51 

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. spracovanie rýb, vrátane výroby polotovarov, konzerv, polokonzerv a ďaľších výrobkov z nich

5. poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane nespracovaných poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov za účelom spracovania, distribúcie a ďaľšieho predaja

6. akvakultúra

 

VEDÚCI ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU: 

Meno a priezvisko: Petra Uhríková, Bydlisko: Názov obce: Beckov 704, PSČ: 916 38 , Dátum narodenia: 29.02.1976, Deň vzniku funkcie: 01.07.2021

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Januščák, predseda dozornej rady, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Velvarská 1326/31, Názov obce: Bojnice, PSČ: 972 01 , Dátum narodenia: 19.05.1967, Deň vzniku funkcie: 27.07.2021

Meno a priezvisko: Ľudovít Michalovič, Bydlisko: Názov obce: Podhradie 39, PSČ: 972 42 , Dátum narodenia: 09.04.1967, Deň vzniku funkcie: 08.07.2021

Meno a priezvisko: JUDr. Jana Mendelová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Energetikov 42/2, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 12.07.1963, Deň vzniku funkcie: 27.07.2021

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.) , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matice slovenskej 10, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , IČO 36 002 887

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  30 955 434,770000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  30 955 434,770000 EUR

AKCIE

Počet: 3002467 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  10,310000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Baňa Čáry, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čáry 303, Názov obce: Čáry, PSČ: 908 43 , IČO 36 646 041

Obchodné meno/názov: AGRO GTV, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Lehotská 50, Názov obce: Nováky, PSČ: 971 72 , IČO 36 302 902

Obchodné meno/názov: AGRO RYBIA FARMA, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štrajková 1, Názov obce: Handlová, PSČ: 972 51 , IČO 46 890 513

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 12.06.1996 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. jednorázovo §§ 172, 175 a prijatím stanov, v súlade so zák. č. 92/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: Sa 1081

2. Predmet činnosti u odštepných závodov je totožný s predmetom a.s. Hornonitrianske bane Prievidza.

3. Na valnom zhromaždení konanom dňa 3.9.1996 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1081

4. Na mimoriadnom valnom zhromaždení, konanom dňa 24.01.1997 bola schválená zmena stanov.

5. Na riadnom valnom zhromaždení dňa 29.4.l998 bola schválená zmena stanov.

6. Personálne zmeny boli uskutočnené v súlade so Štatútom predstavenstva a.s. HBP.

7. Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 112/99, NZ 108/99 zo dňa 24.6.1999) rozhodlo o zmene v zložení orgánov a o zmene stanov. Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 159/99, NZ 149/99 zo dňa 17.9.1999) rozhodlo o zmene stanov.

8. Riadne valné zhromaždenie, konané dňa 30.5.2000 (notárska zápisnica N 78/2000, Nz 77/2000) rozhodlo o zmene stanov.

9. Riadne valné zhromaždenie dňa 26.6.2001 (notárska zápisnica N 184/2001, NZ 184/2001 zo dňa 26.6.2001) schválilo zmenu stanov, zvolilo členov predstavenstva z dôvodu skončenia volebného obdobia, zvolilo členov dozornej rady, zobralo na vedomie výsledky volieb členov dozornej rady volených zamestnancami. Menovací dekrét Ing. Petra Fábika zn. 675/2001/KGR zo dňa 31.5.2001 do funkcie vedúceho odštepného závodu Banská mechanizácia a eletrifikácia s účinnosťou od 1.6.2001. Na zasadnutí predstavenstva dňa 26.6.2001 bol zvolený predseda a podpredseda predstavenstva. Na zasadnutí dozornej rady dňa 16.7.2001 bol zvolený predseda. Protokol z volieb členov dozornej rady volenými zamestnancami.

10. Zmena zakladateľskej zmluvy. Zmena stanov akcií (zosúladenie s novelou Obchodného zákonníka 500/2001 Z.z.) a zmena v počte členov predstavenstva a dozornej rady schválená valným zhromaždením konaným dňa 31.07.2002 (notárska zápisnica N 342/02, Nz 340/02 zo dňa 31.07.2002).

11. Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 26.11.2002 a príkaz GR č. 7/2002 o zrušení odštepného závodu Hornonitrianske bane, a.s. Baňa Cigeľ, odštepný závod.

12. Riadne valné zhromaždenie dňa 28.8.2003 (notárska zápisnica N 258/03, NZ 75318/03 zo dňa 28.8.2003) schválilo zmenu stanov - úpravu predmetu činnosti a.s.

13. Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 30.09.2003 o zrušení odštepného závodu HBP, a.s. Baňa Handlová, odštepný závod.

14. Zmluva o predaji časti podniku - organizačnej zložky Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., AGRO GTV, o.z., uzavretá medzi Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., IČO 36005622 a HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.), IČO 36002887.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1