Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Výmazy
R287280

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: WLiving s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 132544/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šalviova 40, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 

IČO: 36 043 940

DEŇ ZÁPISU: 22.09.2000

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro
Vložka: 132544 / B
Deň zápisu: 22.09.2000,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 15.11.2022

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 09.10.2022

Právny dôvod zrušenia: § 61n ods. 6 zák. č. 233/1995 Exekučného poriadku

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1