Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Výmazy
R287276

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Mejdan s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 74628/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tichá 2179/4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 

IČO: 46 251 324

DEŇ ZÁPISU: 20.07.2011

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro
Vložka: 74628 / B
Deň zápisu: 20.07.2011,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 15.11.2022

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 01.12.2022

Právny dôvod zrušenia: § 61n ods. 2 zák. č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1