Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Výmazy
R287278

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Star EU a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4010/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámocké schody 2/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 

IČO: 36 703 575

DEŇ ZÁPISU: 28.11.2006

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sa
Vložka: 4010 / B
Deň zápisu: 28.11.2006,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 15.11.2022

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 21.03.2022

Právny dôvod zrušenia: § 61n ods. 6 zák. č. 233/1995 Exekučného poriadku

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1