Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287229

OZNAČENIE PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY: Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 1938/B

ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mýtna 48, Názov obce: Bratislava-mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 

IČO: 46 031 103

DEŇ ZÁPISU: 15.02.2011

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

3. reklamné a marketingové služby,

4. prevádzkovanie cestovnej agentúry,

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU): 

 

Meno a priezvisko: Ing. Erik Richnák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipová 1129/115A, Názov obce: Marianka, PSČ: 900 33 , Dátum narodenia: 22.06.1983, Deň vzniku funkcie: 01.06.2022

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY JE OPRÁVNENÝ: Vedúci organizačnej zložky koná v mene organizačnej zložky samostatne.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby bola zriadená rozhodnutím zriaďovateľa Slevomat.cz, s.r.o. zo dňa 18.1.2011 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.12.2012. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.03.2013.

3. Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 06.03.2013.

4. Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 27.08.2015.

ZAHRANIČNÁ OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Slevomat.cz, s.r.o.

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pernerova 691/42, Názov obce: Karlín, Praha 8, PSČ: 18600 , Štát: Česká republika 

PRÁVNA FORMA: spoločnosť s ručením obmedzeným

REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ

Register: obchodný register Mestského súdu v Prahe Číslo zápisu: oddiel C, vložka 166961

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia:

Meno a priezvisko: Thomas Joseph Valentine, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Noel Rd 56, Názov obce: Greater London, PSČ: N18HB , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Dátum narodenia: 03.10.1980, Deň vzniku funkcie: 02.12.2018

Meno a priezvisko: Ing. Kamil Hanzlík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horkého 2312/17, Názov obce: Praha 4 - Modřany, PSČ: 143 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 21.05.1984, Deň vzniku funkcie: 01.07.2019

Meno a priezvisko: Ladislav Veselý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petra Slezáka 421/16, Názov obce: Karlín, Praha 8, PSČ: 18600 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 25.07.1986, Deň vzniku funkcie: 01.02.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu: Za spoločnosť koná konateľ A samostatne. Za spoločnosť jedná konateľ B samostatne s výnimkou nasledujúcich prípadov, kedy je oprávnený konať iba spoločne s konateľom A: - uzatvorenie zmluvy o scudzení alebo zaťažení podniku alebo jeho časti tvoriacou samostatnú organizačnú zložku; - uzatvorenie zmluvy o scudzení alebo zaťažení nehnuteľnosti; - uzatvorenie zmluvy o scudzení alebo zaťažení predmetov duševného vlastníctva; - uzatvorenie zmluvy o úvere a súvisiacich zaisťovacích dokumentov; - poskytnutie zmenky alebo záruky, sľubu odškodnenia alebo iného obdobného zaväzujúceho plnenia vo vzťahu k zaisteniu záväzkov tretej strany; - uzavretie zmluvy o scudzení majetkového podielu v inej spoločnosti.

PROKÚRA 

Spôsob konania prokuristu(ov): Prokurista zastupuje spoločnosť spôsobom uvedeným v článku 12. zakladateľskej listiny. Prokurista nie je oprávnený v zastúpení spoločnosti činiť nasledujúce právne rokovania: - uzatvorenie zmluvy o odcudzenie alebo zaťažení závodu alebo jeho časti tvoriace samostatnú organizačnú jednotku, - uzatvorenie zmluvy o odcudzenie alebo zaťažení nehnuteľné veci, - uzatvorenie zmluvy o odcudzenie alebo zaťažení predmetov práva duševného vlastníctva, - uzatvorenie zmluvy o úvere a súvisiacich zaisťovacích dokumentov, - poskytnutie zmenky alebo záruky, sľubu odškodnenia alebo iného obdobne zaväzujúceho výkon vzhľadom na zabezpečenie záväzkov tretej strany - uzatvorenie zmluvy o odcudzenie majetkového podielu v inej spoločnosti.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1