Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287066

OBCHODNÉ MENO: Castor & Pollux, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 4625/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 

IČO: 31 345 514

DEŇ ZÁPISU: 25.03.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská a obchodná činnosť s tovarmi všetkého druhu,

2. poskytovanie prenájmu nehnuteľností,

3. zabezpečovanie služieb spojených s prenájmom,

4. inžiniersko - investorská činnosť,

5. prenájom strojov, prístrojov, technologických celkov a motorových vozidiel,

6. reklamná činnosť,

7. zabezpečovanie správy bytového hospodárstva a nehnuteľností /dodávateľským spôsobom/,

8. autopožičovňa,

9. sprostredkovateľská činnosť,

10. podnikateľské, finančné a organizačné poradenstvo,

11. výkon činnosti stavebného dozoru,

12. uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác,

13. staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre vyššie uvedené stavby,

14. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),

15. Vydavateľská činnosť

16. Organizovanie kurzov, školení a seminárov

17. Uskutočňovanie školiacich aktivít v oblasti podpory predaja, výroby a obchodu

18. Vedenie účtovníctva

19. Účtovné poradenstvo

20. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

21. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

22. Faktoring a forfaiting

23. Nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora

24. Marketingové poradenstvo

25. Poradenská činnosť pri spracovaní projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond

26. Spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond

27. Technicko-organizačná pomoc pri realizácii projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Jarmila Grujbárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alžbetin dvor 178, Názov obce: Miloslavov, PSČ: 900 42 , Dátum narodenia: 10.10.1956, Deň vzniku funkcie: 27.08.2007

Meno a priezvisko: Ing. Ján Badžgoň, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrebendova 1606/28, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 05.10.1965, Deň vzniku funkcie: 27.08.2007

Meno a priezvisko: Ing. Anna Vodičková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalinčiakova 34, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 , Dátum narodenia: 08.08.1971, Deň vzniku funkcie: 30.09.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ koná v mene spoločnosti samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ján Badžgoň, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrebendova 1606/28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 05.10.1965

Výška vkladu: 13 574 919,000000 EUR, Rozsah splatenia: 13 574 919,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  13 574 919,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  13 574 919,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

PREDAJ

Predaj časti podniku Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 30.06.2015 uzatvorená medzi predávajúcim: Castor & Pollux, a.s., IČO: 31 405 061 a kupujúcim: K A S T O R s.r.o., IČO: 31 345 514 s účinnosťou ku dňu 01.07.2015.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť založená notárskou zápisnicou zo dňa 22.12.1992 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 9488

2. Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 91/95, Nz 77/95, napísanej dňa 10.11.1995 notárkou JUDr. Janou Mikušovou. Stary spis: S.r.o. 9488

3. Notárska zápisnica N 762/97, Nz 749/97 zo dňa 26.11.1997. Stary spis: S.r.o. 9488

4. Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 146/98, Nz 135/98 spísanej dňa 17.7.1998 v zmysle Zák. č. 11/1998 Z.z. Dodatok k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice N 196/98, Nz 182/98 spísanej dňa 20.7.1998.

5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.3.2000 vo forme notárskej zápisnice N 89/2000, Nz 79/2000 spísaná notárkou JUDr. Katarínou Pohronskou.

6. Zmena spoločenskej zmluvy spísaná dňa 2.8.2001.

7. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 15.11.2001, na ktorom sa rozhodlo o prevode obchodného podielu a menovaní ďalšieho konateľa spoločnosti. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 15.11.2001. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 15.11.2001.

8. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 15. 05. 2002, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu a zmene spoločenskej zmluvy. Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 17. 05. 2002. Nové úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 17. 05. 2002.

9. Zápisnica zo dňa 28.10.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu a zmena spoločenskej zmluvy spolu s dodatkom k spoločenskej zmluve. Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 28.10.2002.

10. Zápisnica z valného zhromaždenia - 08.07.2003. Zánik funkcie konateľa Ing. J. Badžgoňa dňa 08.07.2003.

11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.06.2007.

12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.08.2007.

13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.10.2007.

14. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.08.2014.

15. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.06.2015.

16. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.07.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1