Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287131

OBCHODNÉ MENO: Hotely mládeže Slovakia, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 527/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pražská 11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04 

IČO: 31 347 771

DEŇ ZÁPISU: 01.01.1993

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. hotely s možnosťami stravovania od triedy **,

2. nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti,

3. prenájom budov a zariadení,

4. vydavateľská a distribučná činnosť,

5. reklamná a propagačná činnosť,

6. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,

7. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iný prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

8. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,

9. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4,

10. zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti,

11. správa bytového a nebytového fondu,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Milan Hulvej, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podtatranská 137/6, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 08.10.1994, Deň vzniku funkcie: 27.07.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Lucia Arbetová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čsl. parašutistov 31, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 , Dátum narodenia: 20.04.1973, Deň vzniku funkcie: 18.05.2021

Meno a priezvisko: Juraj Lizák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Smreka 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 08 , Dátum narodenia: 06.12.1987, Deň vzniku funkcie: 18.05.2021

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kulan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Myslina 41, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 03.08.1989, Deň vzniku funkcie: 18.05.2021

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Nadácia Intenda, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pražská 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , IČO 36 069 787

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 5000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  1 000,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 31.12.1992 a rozhodnutím zakladateľa zo dňa 31.12.1992 podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1040

2. Zmena stanov zo dňa 12.10.1994 a 13.10.1994 not. záp. č. N 121/94, Nz 109/94, N 122/94, Nz 110/94 spísanou JUDr. Brenčičovou, notár- kou. Stary spis: Sa 1040

3. Notárska zápisnica N 5/95 zo dňa 09.01.1995 spísaná JUDr. Bukovčákovou. Stary spis: Sa 1040

4. Notárska zápisnica N 61/96, Nz 61/96 zo dňa 29.5.1996. Stary spis: Sa 1040

5. Notárska zápisnica N 45/97, Nz 45/97 zo dňa 25.3.1997 osvedčujúca priebeh valného zhro- maždenia, na ktorom boli doplnené stanovy. Notárska zápisnica N 81/96, Nz 81/96 zo dňa 19.6.1997. Stary spis: Sa 1040

6. Zmena stanov v časti predmet činnosti, schválená valným zhromaždením dňa 5.11.1997, prie- beh ktorého bol osvedčený do notárskej zápis- nice č. N 216/97, Nz 216/97. Stary spis: Sa 1040

7. Výňatok z uznesenia Rady FDaM zo dňa 23.3.1999. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 23.3.1999

8. Zápisnica z mimoriadneho VZ zo dňa 28.5.99 na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho VZ vo forme notárskej zápisnice zo dňa 27.9.1999 č. N 432/99, Nz 432/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.

9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.4.2000. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.12.2000. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.2.2001.

10. Notárska zápisnica č. N 187/2001, Nz 178/2001 zo dňa 20.6.2001.

11. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 19.12.2001.

12. Zápisnice zo zasadnutia valných zhromaždení dňa 8.3.2002 osvedčené do notárskej zápisnice č. N 91/2002, NZ 90/2002, dňa 17.4.2002, 3.7.2002, 14.8.2002.

13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.01.2003. Notárska zápisnica č. N 21/2003, Nz 10303/2003 zo dňa 12.02.2003, osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o schválenie nových stanov spoločnosti.

14. Rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 27.3.2008 spísané vo forme notárskej zápisnice N 161/2008, Nz 12694/2008, zo dňa 29.4.2008 N 303/2008, Nz 18027/2008, a zo dňa 22.5.2008.

15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 1.10.2008.

16. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 520/2008, Nz 62197/2008 zo dňa 17.12.2008.

17. Notárska zápisnica N 148/2009, Nz 2063/2009, NCRls 2050/2009 zo dňa 26.1.2009 v znení opravnej doložky zo dňa 23.2.2009.

18. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 765/2009, Nz 49715/2009, NCRls 50300/2009 zo dňa 10.12.2009. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.12.2009.

19. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 24.2.2010.

20. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 06.10.2010

21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.09.2010, zo dňa 08.10.2010

22. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.11.2011, zo dňa 24.01.2012 a zo dňa 03.02.2012. Zápisnica o priebehu volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 20.12.2011 a zo dňa 13.02.2012.

23. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.11.2013.

24. Zápisnica z priebehu konania volieb členov dozornej rady volených zamestnancami konaných v dňoch 17. a 18.12.2013.

25. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.06.2014.

26. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.03.2015, 08.04.2015, 10.04.2015.

27. Rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti zo dňa 19.05.2016, 27.06.2016, 21.07.2016 a 10.10.2016

28. Notárska zápisnica č. N 1136/2018, Nz 32215/2018, NCRls 32786/2018 zo dňa 02.10.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1