Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287038

OBCHODNÉ MENO: Arca Capital Slovakia, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3202/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenská 7/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 

IČO: 35 868 856

DEŇ ZÁPISU: 30.10.2003

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. prenájom spotrebného tovaru, automobilov, dopravných prostriedkov, výpočtovej, administratívnej, zdravotníckej techniky a technológií

4. prieskum trhu

5. poradenstvo v oblasti obchodu

6. faktoring a forfaiting

7. vedenie účtovníctva

8. činnosť účtovných poradcov

9. nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora

10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek

11. prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb

12. obstarávanie služieb spojených s prevádzkou a správou nehnuteľností

13. ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti

14. reklamná a propagačná činnosť

15. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb a reklamy v rozsahu voľnej činnosti,

16. čistiace a upratovacie práce

17. činnosť organizačných a ekonomických poradcov

18. obstarávateľské služby spojené so správou bytového a nebytového fondu

19. prevádzkovanie garáží alebo ostatných odstavných plôch pre motorové vozidlá, ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti

20. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných prostriedkov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

21. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Velič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horné Obdokovce 369, Názov obce: Horné Obdokovce, PSČ: 956 08 , Dátum narodenia: 24.07.1973, Deň vzniku funkcie: 12.12.2020

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Henrich Kiš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kadnárová 10163/103, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 29.06.1975, Deň vzniku funkcie: 12.12.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná každý z členov predstavenstva samostatne. Konajúci podpisuje v mene spoločnosti tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Koník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákova 15, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21 , Dátum narodenia: 21.08.1974, Deň vzniku funkcie: 16.12.2017

Meno a priezvisko: Ing. Michal Vičan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Potočná 451, Názov obce: Jacovce, PSČ: 956 21 , Dátum narodenia: 19.01.1973, Deň vzniku funkcie: 27.08.2018

Meno a priezvisko: Oto Bachratý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karloveská 55, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 24.11.1969, Deň vzniku funkcie: 02.12.2018

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Arca Investments, a.s., v reštrukturalizácii, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenská 7/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 , IČO 35 975 041

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   996 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   996 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 300 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  3 320,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: CRESLING, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenská 7/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 , IČO 36 800 457

POVOLENIE REŠTRUKTURALIZAČNÉHO KONANIA

Povolenie konania: 13.04.2021

Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 4R/1/2021 zo dňa 6.4.2021 právoplatným a vykonateľným dňa 13.4.2021 bola povolená reštrukturalizácia dlžníka: Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 868 856 a súd ustanovil do funkcie správcu: JUDr. Peter Vrábel, so sídlom kancelárie Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, značka správcu: S 1633.

REŠTRUKTURALIZAČNÝ SPRÁVCA

Meno a priezvisko: JUDr. Peter Vrábel, Značka: S1633, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 8/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , Deň vzniku funkcie: 13.04.2021

SKONČENIE REŠTRUKTURALIZAČNÉHO KONANIA

Skončenie reštrukturalizačného konania: 16.06.2022

Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 4R/1/2021 zo dňa 08.06.2022 právoplatným a vykonateľným dňa 16.06.2022 bola reštrukturalizácia dlžníka: Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 868 856 skončená.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice č. N 917/03, Nz 80441/03 zo dňa 12.9.2003 v zmysle ust. § § 154 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. bez výzvy na upisovanie akcií.

2. Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia spísané do notárskej zápisnice N 316/2004, Nz 62179/2004 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom dňa 3.8.2004.

3. Notárska zápisnica N 205/2005, Nz 26804/2005, NCRls 26450/2005 zo dňa 13.06.2005 - zvýšenie základného imania upísaním nových akcií z 5.000.000 ,-Sk na 30.000.000,- Sk.

4. Čestné prehlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti o zmene bydliska člena dozornej rady.

5. Notárska zápisnica N 538/2007, Nz 27458/2007, NCRls 27338/2007 zo dňa 12.7.2007. Ing. Rastislav Velič - funkcia predsedu prestavenstva od 12.7.2007.

6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.06.2010

7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.12.2010.

8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.12.2012.

9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.11.2013.

10. Zápisnica o rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 11.12.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1