Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R286997

OBCHODNÉ MENO: HlinkArt s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 164826/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mesačná 3242/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 

IČO: 55 003 974

DEŇ ZÁPISU: 15.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Chov vybraných druhov zvierat

2. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

3. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

4. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

5. Poskytovanie služieb v rybárstve

6. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

7. Výroba potravinárskych výrobkov

8. Výroba kŕmnych zmesí

9. Výroba nápojov

10. Textilná výroba

11. Odevná výroba

12. Spracovanie kože

13. Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi

14. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

15. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

16. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

17. Výroba koksu a rafinovaných produktov

18. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

19. Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov

20. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

21. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

22. Keramická výroba

23. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

24. Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu

25. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

26. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

27. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

28. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

29. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

30. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

31. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

32. Výroba bižutérie a suvenírov

33. Výroba hudobných nástrojov

34. Výroba hračiek a hier

35. Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia

36. Výroba sviečok a tieniacej techniky

37. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

38. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

39. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

40. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

41. Prípravné práce k realizácii stavby

42. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

43. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

44. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

45. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

46. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

47. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

48. Sťahovacie služby

49. Prevádzka malých plavidiel

50. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

51. Prevádzkovanie úschovní

52. Kuriérske služby

53. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

54. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

55. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

56. Prevádzkovanie výdajne stravy

57. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

58. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

59. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

60. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

61. Finančný lízing

62. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

63. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

64. Faktoring a forfaiting

65. Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu

66. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

67. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

68. Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu

69. Vedenie účtovníctva

70. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

71. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

72. Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky

73. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

74. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

75. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

76. Dizajnérske činnosti

77. Fotografické služby

78. Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií

79. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

80. Služby požičovní

81. Prenájom hnuteľných vecí

82. Informačná činnosť

83. Čistiace a upratovacie služby

84. Administratívne služby

85. Verejné obstarávanie

86. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení

87. Prevádzkovanie jaslí

88. Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

89. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

90. Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu

91. Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby

92. Poskytovanie sociálnych služieb

93. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

94. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

95. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

96. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

97. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

98. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

99. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

100. Poskytovanie služieb osobného charakteru

101. Výroba zdravotníckych pomôcok

102. Záložne

103. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Ivan Hlinka, Bydlisko: Názov obce: Litmanová 119, PSČ: 065 31 , Dátum narodenia: 12.12.1982, Deň vzniku funkcie: 15.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ, alebo konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Ivan Hlinka, Bydlisko: Názov obce: Litmanová 119, PSČ: 065 31 , Dátum narodenia: 12.12.1982

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1