Obchodný vestník 219/2022 Exekúcie – súdni exekútori Deň vydania: 15.11.2022
Dražby
X088390
Číslo exekučného konania: 254EX 474/19
Typ dražobnej vyhlášky: Nehnuteľná
Poradie dražby: Opätovná
Exekútor: Hildegarda Laclavíková
Ulica: Slovenská 52
Obec: Prešov
PSČ: 080 01
Dátum konania dražby: 21.12.2022
Čas konania dražby: 14:00
Miesto konania dražby: Slovenská 52, 080 01 Prešov
Vlastník: Macko Andrej
Sídlo: Žehňa 49
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 11.11.2022
Znalecká hodnota: 1.840,00
Reálna hodnota: 1.380,00
Výška zábezpeky: 690,00
Typ ceny: Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia: Prevodom
Číslo bankového účtu: SK12 1100 0000 0029 4904 8608, VS: 47419
Najnižšie podanie: 1.380,00
Spôsob zaplatenia najvyššieho podania: Prevodom
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK12 1100 0000 0029 4904 8608, VS: 47419
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať
bez započítania na najvyššie podanie:
Bez závad.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Po udelení príklepu sa vydražiteľ môže ujať držby vydraženej
nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť exekútora.Vklad
vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženým nehnuteľnostiam sa
vykoná zápisom do katastra nehnuteľnosti na základe rozhodnutia
súdu o príklepe a po zaplatení najvyššieho podania.
Odovzdanie: Po udelení príklepu prechádzajú na dražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady,
ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.
Dátum obhliadky: 19.12.2022
Čas obhliadky: 14:00
Miesto obhliadky veci: Žehňa 144
Ďalšie informácie: Vyzývam všetky osoby odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby
uviedli výšku svojich nárokov s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich
listinami. V opačnom prípade sa na nároky týchto osôb bude prihliadať len podľa
obsahu exekučného spisu. Oprávnené osoby, ktoré môžu uplatniť práva
nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 55 ods.1 Exekučného poriadku, aby uplatnenie
týchto práv preukázali pred začatím dražby a upozorňujem ich, že inak takéto práva
nemôžu uplatniť na ujmu dobromyseľného vydražiteľa. Osoby, ktoré majú k draženým
nehnuteľnostiam predkupné právo, môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako
dražitelia. Ak chce záujemca pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho
preukázať najneskôr pri zložení zábezpeky. Udelením príklepu predkupné právo
zaniká.
Predmet dražby
Nehnutelnosť
Okres: Prešov
Obec: Žehňa
Kataster: Žehňa
Číslo listu vlastníctva: 625
Stavba
Supisné číslo: 144
Pracelné číslo: 204
Druh stavby: 2
Popis stavby: maštaľ
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1