Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066380
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boháčová Tatiana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Železničná 23 / 5, 044 31 Kostoľany nad Hornádom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1987
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu: Letná 5952/35, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/261/2022 S1763
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu: 32OdK/261/2022
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Gabriel Šoltés, so sídlom kancelárie Letná 5952/35, 071 01 Michalovce, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1763, správca dlžníka Tatiana Boháčová, nar.: 06.11.1987, bytom: Železničná 23/5, 044 31 Kostoľany nad Hornádom, podnik. pod obchodným menom: Tatiana Boháčová, s miestom podnikania: Železničná 23/5, 044 31 Kostoľany nad Hornádom, IČO: 44381379 (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.

JUDr. Gabriel Šoltés, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1