Obchodný vestník 219/2022 Verejné vyhlášky Deň vydania: 15.11.2022
Vydržanie – vyzývacie uznesenie
Y000087
Spisová značka: 12Vyd/1/2022

Okresný súd Košice - okolie v spore navrhovateľov: 1/ František Baranyi, nar. 6.5.1944, bytom Československej
armády 2, Košice, 2/ Viera Baranyiová, nar. 13.9.1945, bytom Československej armády 2, Košice, navrhovatelia 1/ a
2/ zast. JUDr. Beátou Topolčaniovou, advokátkou, so sídlom Čajakova 1, Košice, proti odporcom: 1/ Anna Vincová,
nar. 29.3.1965, bytom Východná 24, Poproč, 2/ Mária Timková, nar. 12.9.1928, bytom Ludgeřovice 44, Opava,
Česká republika, 3/ Ľudovít Lindvai, nar. 3.8.1959, bytom Rázusa 25, Prievidza, 4/ Michaela Lindvaiová, nar.
30.9.1978, bytom Nice, Francúzska republika, 5/ Jozef Lindvai, nar. 22.5.1961, bytom Západná 3, Poproč, 6/
Slavomír Lindvai, nar. 10.1.1965, bytom Nová 40, Poproč, 7/ Ján Lindvai, nar. 28.3.1953, bytom Sadová 61, Poproč,
8/ Mária Petrášová, nar. 8.10.1941, bytom Dukelská 1373, Šoporňa, 9/ Mária Humárová, nar. 7.9.1950, bytom
Partizánska 2, Poproč, 10/ Renáta Bodnárová, nar. 23.1.1969, bytom Zimná 7, Malá Ida, 11/ Gabriel Jaklovský, nar.
23.3.1958, bytom Bystrická 19A, Košice, 12/ Mesto Medzev, Štóska 6, Medzev, IČO: 00 324 442, 13/ Slovenský
pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 14/ Mestský podnik lesov Medzev, s.r.o., Kováčska 85, Medzev, IČO: 31
685 323, 15/ Mgr. Mariana Vystavilová, nar. 30.1.1972, bytom Sadová 511/38, Poproč, 16/ Štefan Marčišák, nar.
5.7.1961, bytom Na Kopci 66/7, Gyňov, o potvrdenie vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
rozhodol

Vyzýva na uplatnenie námietok proti vydaniu uznesenia o potvrdení vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
nachádzajúcim  sa v okrese Košice - okolie, v obci Medzev, v katastrálnom území Medzev, ako parcela registra CKN
č. 11530/15 o výmere 56 m2, zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra CKN č. 11530/33 o výmere 271 m2,
trvalý trávnatý porast,  parcela registra CKN č. 11658/5 o výmere 18 m2, zastavaná plocha a nádvorie, parcela
registra CKN č. 11658/6 o výmere 55 m2, trvalý trávnatý porast, tak ako tieto boli vytvorené podľa Geometrického
plánu č. 24/2021 zo dňa 16.12.2021, úradne overeného Okresným úradom Košice - okolie, katastrálnym odborom
dňa 28.1.2022 z parcely registra EKN č. 1529  evidovanej na LV č. 1978 kat. územia Medzev a  parcely registra EKN
č. 1658 evidovanej na LV č. 2661 kat. územia Medzev, v prospech navrhovateľov v 1. a 2. rade, a to v lehote šiestich
mesiacov od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Odôvodnenie:

1. Navrhovatelia v 1. a 2. rade (ďalej len „navrhovatelia“) podali dňa
2.2.2022 na Okresnom súde Košice - okolie (ďalej len „súd“) návrh na začatie konania o potvrdení vydržania podľa §
359 a) Civilného mimosporového poriadku (ďalej len „CMP“) k nehnuteľnostiam nachádzajúcim  sa v okrese Košice -
okolie, v obci Medzev, v katastrálnom území Medzev, ako parcela registra CKN č. 11530/15 o výmere 56 m2,
zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra CKN č. 11530/33 o výmere 271 m2, trvalý trávnatý porast,  parcela
registra CKN č. 11658/5 o výmere 18 m2, zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra CKN č. 11658/6 o výmere 55
m2, trvalý trávnatý porast, tak ako tieto boli vytvorené podľa Geometrického plánu č. 24/2021 zo dňa 16.12.2021,
úradne overeného Okresným úradom Košice - okolie, katastrálnym odborom dňa 28.1.2022 z parcely registra EKN č.
1529  evidovanej na LV č. 1978 kat. územia Medzev a parcely registra EKN  č. 1658 evidovanej na LV č. 2661 kat.
územia Medzev (ďalej len „predmetné nehnuteľnosti“).
2. V návrhu označili dotknutých účastníkov konania a to odporcov, ktorí sú
na liste vlastníctva LV č. 1978 kat. územia Medzev a na LV č. 2661 kat. územia Medzev zapísaní ako (spolu)vlastníci
predmetnej nehnuteľnosti ako aj účastníkov konania podľa § 359c  ods. 2 písm. c) a d) CMP.
3. Navrhovatelia v návrhu uviedli, že ako manželia nadobudli na základe
Kúpnej zmluvy z 31.8.1999 do bezpodielového spoluvlastníctva nehnuteľnosť - stavbu rekreačnej chaty, č. súp. 1175,
situovanú na pozemku - parc. CKN č. 11530/15. Rekreačná chata je v súčasnosti zapísaná na LV č. 1872, kat.
územie Medzev, obec Medzev, okres Košice- okolie pod B1 na oboch navrhovateľov. Pozemok parc. CKN č.
11530/15, na ktorom je situovaná stavba chaty, nebol v čase kúpy chaty predmetom prevodu, nakoľko k nemu nebol
v katastri nehnuteľností evidovaný žiadny právny vzťah. Stavba chaty vznikla v roku 1972, na základe stavebného
povolenia č. 2/1972 vydaného MNV v meste Medzev, na meno pôvodného vlastníka chaty, v pozícii žiadateľa a
stavebníka - Ing. Štefana Trojana. Dňa 9.1.1980 došlo k uzavretiu Dohody o zriadení práva osobného užívania
pozemku - parcely EKN č. 1530/2 o výmere 400 m2, v prospech pôvodného majiteľa chaty Ing. Štefana Trojana. Dňa
31.12.1981 došlo k prevodu vlastníctva chaty z Ing. Š. Trojana na Ing. T.Červenku, v poradí 2. vlastníka chaty (obaja
práv. predchodcovia navrhovateľov) s tým, že v prospech nového vlastníka bude zriadené právo osobného užívania
pozemku, a to po registrácii kúpnej zmluvy na Štátnom notárstve Košice-vidiek. Dôkazom o zákonnom užívaní
pozemku je listinný dôkaz zo 7.7.1983 - Výzva ONV Košice-vidiek, odboru poľnohospodárstva, lesného a vodného
hospodárstva, adresovanej právnemu predchodcovi navrhovateľov, na predloženie žiadosti na trvalé odňatie
poľnohospodárskej pôdy a následne uhradenie sumy vo výške 800,- Sk za trvalé odňatie pôdy z PPF. Dňa
18.12.1985 došlo rozhodnutím ONV Košice-vidiek k trvalému odňatiu poľnohospodárskej pôdy z PPF, a to parcely
CKN č. 11530/15 o výmere 400 m2, dôkazom čoho bola aj úhrada do štátneho rozpočtu SR vo výške 800,- Sk).
Právni predchodcovia navrhovateľov stavbu aj s pozemkom o rozlohe 400 m2 užívali od roku 1981 do roku 1999 (18
rokov) s tým, že k pozemku mali zriadené právo osobného užívania. Doklad o písomnej forme Dohody o zriadení
práva osobného užívania pozemku v prospech v poradí druhého majiteľa chaty Ing. Červenku sa však nezachoval. V
roku 1999 nadobudli kúpou do vlastníctva uvedenú chatu navrhovatelia, ktorí ju nepretržite užívajú s pozemkom 23
rokov s tým, že v otázke práv k pozemku sú dobromyseľnými držiteľmi s ohľadom na právny režim § 872 a nasl. Obč.
zákonníka, prechodných ustanovení s účinnosťou od 1.4.1983, na základe čoho navrhovatelia vyvodzujú, že Dohody
o zriadení práva osobného užívania pozemkov, uzatvorené s ich vlastníkom t.j. štátom, ktorým predchádzalo
rozhodnutie o pridelení pozemku do osobného užívania (oprávnená držba pozemku ) k 1. januáru 1992, ktoré k
tomuto dátumu trvali 10 rokov, mohli mať podľa § 134 ods. 1 v spojení s § 872 ods. 6 Občianskeho zákonníka za
následok nadobudnutie vlastníckeho práva k pozemku vydržaním, pričom nepretržitosť a dobromyseľnosť oprávnenej
držby pozemku je daná na základe právneho užívacieho titulu Dohody o zriadení práva osobného užívania pozemku
právnymi predchodcami žalobcov, v trvaní od roku 1980 do 30.12.1981 Ing. Š. Trojanom (prvým majiteľom chaty), od
31.12.1981 do 30.8.1999 Ing. Červenkom  (druhým majiteľom chaty) a od 31.8.1999 navrhovateľmi ako súčasnými
vlastníkmi chaty, ktorá doposiaľ trvá. Na základe uvedených faktov a skutočností navrhovatelia zastávajú názor, že
nie je najmenšia pochybnosť o existencii ich legitímneho nároku na vlastníctvo k predmetnému pozemku, keď svoju
dobromyseľnosť opierajú o skutočnosť, že od doby vstupu do držby pozemku, nemali pochybnosti o tom, že všetky
podmienky pre nadobudnutie vlastníctva zákonným spôsobom boli splnené už ich právnymi predchodcami. V dobrej
viere tak s predmetom držby nakladajú už 23 rokov tým, že ho obhospodarujú, zveľaďujú a zhodnocujú bez toho, aby
si k predmetu držby uplatňovala právo tretia osoba. Vlastnícke právo k uvedenému pozemku nebolo zapísané v
katastri nehnuteľností v prospech práv. predchodcu navrhovateľov z neznámeho dôvodu, hoci ich tento ubezpečil, že
všetky zákonné hmotnoprávne podmienky jeho nadobudnutia, v zmysle ustanovení § 130,§  872 a nasl. Obč.
zákonníka naplnil. Navrhovatelia nadobudli uvedenú rekreačnú chatu do vlastníctva s vedomím, že vlastnícky vzťah k
pozemku je nespochybniteľný a definovaný zákonnou normou § 872 a nasl. Obč. zákonníka.
4. Ďalej uviedli, že za účelom správnej špecifikácie predmetného pozemku
bol vyhotovený geometrický plán č. 24/2021, na základe ktorého došlo k vytvoreniu nových parcelných čísel z dôvodu
uvedenia stavu katastra do súladu s reálnym stavom.
5. Navrhovatelia predložili listiny, ktorými preukazujú nadobudnutie
vlastníckeho práva k predmetným nehnuteľnostiam a opísali priebeh vlastníctva k nim tak ako je to uvedené v
návrhu, ktorý je spolu s týmto uznesením doručovaný zákonom stanoveným subjektom. Uviedli tiež skutkové i právne
okolnosti na tento prípad sa vzťahujúce a konštatovali, že nadobudli vlastnícke právo k predmetným nehnuteľnostiam
vydržaním ku dňu 1.9.2009.
6. Podľa § 359f ods. 2 CMP vo vyzývacom uznesení súd vyzve na
uplatnenie námietok proti vydaniu uznesenia o potvrdení vydržania na súde, ktorý vo veci koná v prvej inštancii, a to
do dňa, ktorý súčasne určí.
7. Podľa § 359f ods. 4 CMP, vyzývacie uznesenie okrem výzvy podľa
odseku 2 obsahuje označenie nehnuteľnosti podľa údajov z katastra nehnuteľností a stručný opis skutočností, ktoré
osvedčujú, že navrhovateľ nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému
bremenu vydržaním.
8. Podľa § 359c ods. 2 CMP, účastníkom konania je a) navrhovateľ, b) ten,
kto má v čase začatia konania o potvrdení vydržania zapísané na liste vlastníctva vlastnícke právo k nehnuteľnosti
alebo vecné právo k nehnuteľnosti, ktorej sa konanie o potvrdení vydržania týka, c) správca lesného pozemku a d)
Slovenský pozemkový fond.
9. Podľa § 359h ods. 1 CMP, námietky môže podať a) účastník konania
podľa § 359c ods. 2 písm. b) a jeho právny nástupca, b) ten, koho vecné právo k nehnuteľnosti môže byť tvrdeným
vydržaním inak dotknuté a jeho právny nástupca, c) účastník konania podľa § 359c ods. 2 písm. c) alebo písm. d),
alebo d) iná osoba.
10. Podľa § 359h ods. 2 CMP, námietky sa podávajú na súde, ktorý vo veci
koná v prvej inštancii. Námietky podané osobou uvedenou v odseku 1 písm. a) sa považujú za podané včas, ak sú
doručené súdu, ktorý vo veci koná v prvej inštancii, najneskôr do vydania uznesenia o potvrdení vydržania.
11. Podľa § 359h ods. 3 CMP, v námietkach okrem všeobecných náležitostí
podania musí osoba a) uvedená v odseku 1 písm. a) a b) opísať skutočnosti, ktoré osvedčujú, že má k nehnuteľnosti
vecné právo, ktoré môže byť vydržaním dotknuté; ak ide o právneho nástupcu osoby uvedenej v odseku 1 písm. a) a
b), v námietkach opíše aj skutočnosti, ktoré osvedčujú, že je jej právnym nástupcom, b) uvedená v odseku 1 písm. c)
osvedčiť, že vydržaním môžu byť dotknuté práva k nehnuteľnosti, ktorú táto osoba podľa osobitných predpisov
spravuje, alebo práva osôb, ktoré podľa osobitných predpisov zastupuje, a c) uvedená v odseku 1 písm. d) osvedčiť
skutočnosti, ktoré vyvracajú, že navrhovateľ splnil predpoklady nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu vydržaním.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice - okolie dňa 10.11.2022
JUDr. Danica Hovančáková, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1