Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Nitra - Výmazy
R286746

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: MOREKA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 22325/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničná 485, Názov obce: Chotín, PSČ: 946 31 

IČO: 44 069 430

DEŇ ZÁPISU: 23.05.2008

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro
Vložka: 22325 / N
Deň zápisu: 23.05.2008,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 12.11.2022

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 06.11.2021

Právny dôvod zrušenia: §68b ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesením Okresného súdu Nitra č.k.23CbR/92/2020-27 zo dňa 29.09.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.09.2022 súd v y m a z á v a obchodnú spoločnosť MOREKA, s.r.o. so sídlom: Železničná 485, 946 31 Chotín, IČO: 44 069 430 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v odd: Sro, vložke č. 22325/N z obchodného registra Okresného súdu Nitra, bez likvidácie dňom 12.11.2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1