Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Nitra - Výmazy
R286743

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Haushaltshilfen 2Company s.r.o. v likvidácii

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 46046/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hradná 9/32, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 51 805 987

DEŇ ZÁPISU: 29.06.2018

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro
Vložka: 46046 / N
Deň zápisu: 29.06.2018,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 12.11.2022

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 11.08.2020

SKONČENIE LIKVIDÁCIE

Skončenie likvidácie - dátum: 12.11.2022

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 11.08.2020

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. c) Obchodného zákonníka z dôvodov podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Z obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 46046 /N sa vymazáva dňom 12.11.2022 obchodná spoločnosť Haushaltshilfen 2Company s.r.o. v likvidácii, so sídlom Hradná 9/32, Komárno 945 01, IČO : 51 805 987 na základe rozhodnutia Okresného súdu Nitra sp.zn. 31Cbr/68/2019 zo dňa 07.07.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.08.2022 o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie, a konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie zo dňa 9.11.2022 .

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1