Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Nitra - Výmazy
R286744

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: LUXOR SK s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 43392/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): L.Kassáka 8, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01 

IČO: 50 912 372

DEŇ ZÁPISU: 01.06.2017

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro
Vložka: 43392 / N
Deň zápisu: 01.06.2017,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 12.11.2022

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 09.11.2021

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. c), e) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesením Okresného súdu Nitra č.k.31CbR/102/2021-26 zo dňa 13.09.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.09.2022 súd v y m a z á v a obchodnú spoločnosť LUXOR SK s.r.o., t. č. bez sídla spoločnosti, predtým so sídlom L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, IČO: 50 912 372 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v odd: Sro, vložke č. 43392/N z obchodného registra Okresného súdu Nitra, bez likvidácie dňom 12.11.2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1