Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Nitra - Výmazy
R286742

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: ECOMER s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 34789/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staničná 502, Názov obce: Vráble, PSČ: 952 01 

IČO: 46 146 636

DEŇ ZÁPISU: 28.04.2011

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro
Vložka: 34789 / N
Deň zápisu: 28.04.2011,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 12.11.2022

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 06.11.2021

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesením Okresného súdu Nitra č.k.29CbR/67/2020-30 zo dňa 03.10.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.10.2022 súd v y m a z á v a obchodnú spoločnosť ECOMER s. r. o. so sídlom: Staničná 502, 952 01 Vráble, IČO: 46 146 636 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v odd: Sro, vložke č. 34789/N z obchodného registra Okresného súdu Nitra, bez likvidácie dňom 12.11.2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1