Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R286568

OBCHODNÉ MENO: Poľnohospodárske družstvo v Jurovej

ODDIEL: Dr

VLOŽKA ČÍSLO: 27/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): pošta Baka , Názov obce: Jurová, PSČ: 930 04 

IČO: 00 191 493

DEŇ ZÁPISU: 01.01.1976

PRÁVNA FORMA: Družstvo

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja vlastných výrobkov

2. výroba hotového krmiva

3. výroba a oprava poľnohospodárskych strojov a mechanizmov

4. služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb

5. zámočníctvo

6. stavietľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok

7. stolárstvo-výroba stavebno-stolárska a tesárska

8. záhranično-obchodná činnosť s tovarom mimo komodít, pre ktoré je potrebné osobitné povolenie

9. sociálna starostlivosť - zabezpečovanie hospodárskych, sociálnych a iných potrieb svojich členov podľa zásad schválených členskou schôdzou alebo predstavenstvom

10. závodné stravovanie - pohostinská činnosť

11. poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: Člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Réka Világi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rad Pókatelek 4409/13, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 02.09.1984, Deň vzniku funkcie: 18.10.2019

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Vladimír Tvaroška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefanovičova 7028/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 14.04.1972, Deň vzniku funkcie: 30.09.2020

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Zoltán Pivoda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mederčská ul. 748/75, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 17.03.1968, Deň vzniku funkcie: 30.09.2020

Spôsob konania v mene družstva: Konať menom družstva a zaväzovať družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu družstva, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.

KONTROLNÁ KOMISIA

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Andrea Halušková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 15950/10H, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , Dátum narodenia: 02.05.1987, Deň vzniku funkcie: 17.10.2022

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Klára Németh, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gaštanový rad 4165/3, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 03.04.1973, Deň vzniku funkcie: 17.10.2022

Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Ladislav Godány, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): časť Amadého Kračany 271, Názov obce: Kostolné Kračany, PSČ: 930 03 , Dátum narodenia: 23.05.1951, Deň vzniku funkcie: 17.10.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 400 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH VKLADOV

pre fyzickú osobu   995,000000 EUR

pre právnickú osobu  10 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Družstvo vzniklo na ustavujúcej členskej schôdzi dňa 22.12.1975 zlúčením Jednotných roľníckych družstiev:Baka,Jurová,Kostolné Kračany a Kráľovičove Kračany. Rada Okresného národného výboru v Dunajskej Strede uznesením č.R-5/76 zo dňa 13.1.1976 schválila vznik družstva podľa zák.č.122/75 Zb. Deň,ku ktorému je družstvo zapísané do podnikového registra je:22.1.1976 (§ 1 zák. č.72/70 Zb.) Stanovy: Stanovy družstva boli schválene na členskej schôdzi konanej dňa 6,8 a 12.3.1991 v zmysle Zákona č.162/1990 Zb.o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 89

2. V súlade s ustanovením § 765 zák.č. 513/91 Zb. boli na členskej schôdzi družstva konanej dňa 18.12.1992 prispôsobené stanovy Obchodného zákonníka. Stary spis: Dr 89

3. Zmena stanov družstva schválená na zasadnutí členskej schôdze dňa 20.03.1998.

4. Členská schôdza konaná dňa 28.04.2000 schválila zmenu stanov.

5. Členská schôdza konaná dňa 03.05.2002 schválila zmenu stanov.

6. Nové úplné znenie stanov schválené na členskej schôdzi dňa 14.03.2003.

7. Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí výročnej členskej schôdzi konanej dňa 21.06.2016.

8. Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí členskej schôdze dňa 30.09.2020.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1