Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trnava - Nové zápisy
R286537

OBCHODNÉ MENO: Paksi&Paksi s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 52771/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 518/66, Názov obce: Gabčíkovo, PSČ: 930 05 

IČO: 55 022 294

DEŇ ZÁPISU: 12.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

2. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

3. Poskytovanie služieb osobného charakteru

4. Sťahovacie služby

5. Kuriérske služby

6. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

7. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

8. Prenájom hnuteľných vecí

9. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

11. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

12. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

13. Administratívne služby

14. Čistiace a upratovacie služby

15. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

16. Informačná činnosť

17. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

18. Prípravné práce k realizácii stavby

19. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

20. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

21. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

22. Chov vybraných druhov zvierat

23. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

24. Poskytovanie služieb v rybárstve

25. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

26. Výroba kŕmnych zmesí

27. Výroba potravinárskych výrobkov

28. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

29. Finančný lízing

30. Faktoring a forfaiting

31. Verejné obstarávanie

32. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

33. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

34. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

35. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

36. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

37. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

38. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

39. Fotografické služby

40. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

41. Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu

42. Poskytovanie sociálnych služieb

43. Manikúra

44. Masérske služby

45. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

46. Dizajnérske činnosti

47. Výroba sviečok a tieniacej techniky

48. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

49. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

50. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

51. Vedenie účtovníctva

52. Služby požičovní

53. Textilná výroba

54. Výroba nápojov

55. Odevná výroba

56. Spracovanie kože

57. Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi

58. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

59. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

60. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

61. Výroba koksu a rafinovaných produktov

62. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

63. Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov

64. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

65. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

66. Keramická výroba

67. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

68. Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu

69. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

70. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

71. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

72. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

73. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

74. Výroba bižutérie a suvenírov

75. Výroba hudobných nástrojov

76. Výroba hračiek a hier

77. Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia

78. Prevádzka malých plavidiel

79. Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva

80. Prevádzkovanie úschovní

81. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

82. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

83. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

84. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

85. Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky

86. Zadávanie klinického skúšania liečiv

87. Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií

88. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

89. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

90. Prevádzkovanie jaslí

91. Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

92. Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva

93. Galvanizácia kovov

94. Smaltovanie

95. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

96. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení

97. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

98. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

99. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

100. Prevádzkovanie výdajne stravy

101. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

102. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

103. Záložne

104. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

105. Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu

106. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

107. Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu

108. Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby

109. Pravidelná kontrola detského ihriska

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Peter Paksi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 518/66, Názov obce: Gabčíkovo, PSČ: 930 05 , Dátum narodenia: 19.12.1979, Deň vzniku funkcie: 12.11.2022

Meno a priezvisko: Gyöngyike Paksi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 518/66, Názov obce: Gabčíkovo, PSČ: 930 05 , Dátum narodenia: 17.06.1981, Deň vzniku funkcie: 12.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Paksi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 518/66, Názov obce: Gabčíkovo, PSČ: 930 05 , Dátum narodenia: 19.12.1979

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Gyöngyike Paksi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 518/66, Názov obce: Gabčíkovo, PSČ: 930 05 , Dátum narodenia: 17.06.1981

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1