Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R286598

OBCHODNÉ MENO: Bioplyn Cetín, s. r. o. v konkurze

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 40794/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horovce 106, Názov obce: Horovce, PSČ: 020 62 

IČO: 44 097 417

DEŇ ZÁPISU: 03.05.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW v zariadeniach na využitie bioplynu,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Beňadik Čampai, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová ulica 413/6, Názov obce: Čechynce, PSČ: 951 05 , Dátum narodenia: 12.12.1958, Deň vzniku funkcie: 28.09.2012

Meno a priezvisko: Ing. Henrich Kiš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kadnárová 10163/103, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 29.06.1975, Deň vzniku funkcie: 29.01.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Ing. Henrich Kiš koná v mene spoločnosti samostatne. Ing. Beňadik Čampai koná v mene spoločnosti vždy spoločne s Ing. Henrichom Kišom. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci konateľ svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: AGILE, s. r. o. , Sídlo: Názov obce: Malý Cetín 155, PSČ: 951 07 , IČO 34 102 868

Výška vkladu:  311 957,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  311 957,000000 EUR, Záložné právo Záložné právo: Záložné právo na obchodný podiel spoločníka AGILE, s.r.o. zriadené na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000575A/CORP/2015 zo dňa 25.11. 2015 v prospech záložného veriteľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., organizačná zložka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky,so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava,IČO: 47 251 336.

Obchodné meno/názov: ACORD plus spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horovce 106, Názov obce: Horovce, PSČ: 020 62 , IČO 35 866 934

Výška vkladu:  781 120,000000 EUR, Rozsah splatenia:  781 120,000000 EUR, Záložné právo Záložné právo na obchodný podiel spoločníka ACORD plus spol. s r.o. zriadené na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000575B/CORP/2015 zo dňa 25.11.2015 v prospech záložného veriteľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., organizačná zložka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 093 077,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 093 077,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VYHLÁSENIE KONKURZU

Vyhlásenie konkurzu - dátum: 12.04.2022

Vyhlásenie konkurzu - popis: Uznesením č.k. 38K/5/2022-113 zo dňa 4.4.2022, právoplatné dňa 28.4.2022, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Bioplyn Cetín, s.r.o., IČO 44 097 417 a zároveň bol ustanovený správca JUDr. Danica Birošová, značka správcu S106.

Správca konkurznej podstaty

Meno a priezvisko: JUDr. Danica Birošová, Značka: S106, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Piaristická 46, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Deň vzniku funkcie: 12.04.2022

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.3.2008 v zmysle ust. §§ 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.06.2008.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.10.2008.

4. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia dňa 09.04.2009.

5. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia zo dňa 10.11.2009 a zo dňa 28.04.2011.

6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.09.2012.

7. Rozhodnutia mimo valného zhromaždenia zo dňa 27.03.2013.

8. Rozhodnutia mimo valného zhromaždenia zo dňa 28.06.2013.

9. Rozhodnutie spoločníka per rollam zo dňa 23.12.2013.

10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.01.2014.

11. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 17.04. 2014.

12. Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.08.2015.

13. Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.10.2015.

14. Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.11.2015

15. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.11.2015

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1