Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Žilina - Výmazy
R286779

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: PROPOWER s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 75883/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Daxnerova 9, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 

IČO: 44 168 403

DEŇ ZÁPISU: 28.05.2008

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sro
Vložka: 75883 / L
Deň zápisu: 28.05.2008,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 12.11.2022

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 14.08.2021

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods. 4 písm. b) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Na základe uznesenia Okresného súdu Žilina č. k. 26CbR/197/2020 - 30 zo dňa 12.07.2021, ktorým súd rozhodol o zrušení obchodnej spoločnosti PROPOWER s.r.o. a na základe uznesenia Okresného súdu Žilina č. k. 26CbR/197/2020 - 43 zo dňa 13.09.2022 , ktorým súd rozhodol o výmaze obchodnej spoločnosti PROPOWER s.r.o. z obchodného registra bez likvidácie, sa obchodná spoločnosť s obchodným menom PROPOWER s.r.o., so sídlom Daxnerova 9 Žilina 010 01, IČO 44 168 403 z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 12.11.2022 V Y M A Z Á V A.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1