Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Výmazy
R286802

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: SUNEDU s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 19248/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fučíkova 16/626, Názov obce: Poltár, PSČ: 987 01 

IČO: 36 755 125

DEŇ ZÁPISU: 21.03.2007

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sro
Vložka: 19248 / S
Deň zápisu: 21.03.2007,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 12.11.2022

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 07.12.2021

Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods. 4 písm. b) Obchodného zákonníka z dôvodov podľa § 68b Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Okresný súd Banská Bystrica uznesením č. k. 63Cbr/40/2021-15 zo dňa 03.11.2021, právoplatným 07.12.2021 rozhodol o zrušení obchodnej spoločnosti SUNEDU s.r.o., so sídlom Fučíkova 16/626, 987 01 Poltár, IČO: 36 755 125, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddieli Sro, vložke číslo 19248/S, z dôvodov podľa § 68b ods. 1 písm. c) Obchodného zákonníka. Okresný súd Banská Bystrica uznesením č. k. 63Cbr/40/2021-27 zo dňa 10.10.2022, právoplatným 10.10.2022 rozhodol o výmaze obchodnej spoločnosti SUNEDU s.r.o., so sídlom Fučíkova 16/626, 987 01 Poltár, IČO: 36 755 125, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddieli Sro, vložke č. 19248/S podľa § 309h ods. 1 Civilného mimosporového poriadku z obchodného registra bez likvidácie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1