Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Výmazy
R286801

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: MANITEX s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 33913/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Troskách 12, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 

IČO: 51 463 938

DEŇ ZÁPISU: 24.03.2018

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sro
Vložka: 33913 / S
Deň zápisu: 24.03.2018,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 12.11.2022

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods. 4 písm. b) Obchodného zákonníka z dôvodov podľa § 68b Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Okresný súd Banská Bystrica uznesením č. k. 63Cbr/28/2021-18 zo dňa 12.10.2021, právoplatným 16.11.2021 rozhodol o zrušení obchodnej spoločnosti MANITEX s.r.o., so sídlom Na Troskách 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51 463 938, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele Sro, vložke č. 33913/S, z dôvodov podľa § 68b ods. 1 písm. c) Obchodného zákonníka. Okresný súd Banská Bystrica uznesením č. k. 63Cbr/28/2021-30 zo dňa 26.10.2022, právoplatným 26.10.2022 rozhodol o výmaze obchodnej spoločnosti MANITEX s.r.o., so sídlom Na Troskách 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51 463 938, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele Sro, vložke č. 33913/S podľa § 309h ods. 1 Civilného mimosporového poriadku z obchodného registra bez likvidácie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1