Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Výmazy
R286800

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: ARTSTAV, s.r.o. "v likvidácii"

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 7502/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cestárska 16, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01 

IČO: 36 052 141

DEŇ ZÁPISU: 19.12.2001

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sro
Vložka: 7502 / S
Deň zápisu: 19.12.2001,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 12.11.2022

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 28.02.2022

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1